REGULAMIN KONKURSU ‘Dzień Matki'

REGULAMIN KONKURSU ‘Dzień Matki”

Regulamin konkursu

REGULAMIN KONKURSU ‘Dzień Mamy”

(dalej jako „Konkurs”)

§ 1. Postanowienia ogólne.

 1. Organizatorem Konkursu jest Fargotex” Sp. z o.o., z siedzibą w Łomży (18-400)  przy ulicy Aleja Legionów 114 c, wpisana do rejestru przedsiębiorców KRS prowadzonego przez Sąd Rejonowy w Białymstoku, XII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod nr KRS 0000183232, NIP  7181721036, REGON 45069208, o kapitale zakładowym w wysokości 200.000,00 zł, zwana dalej „Organizatorem”
 2. Konkurs prowadzony jest w celu promocji marki AlmiDecor i promocji akcji z okazji Dnia Matki
 3. Konkurs ma charakter ogólnopolski.
 4. Fundatorem nagród w Konkursie jest Organizator.
 5. Konkurs zostanie przeprowadzony przy użyciu serwisu Instagram na oficjalnym profilu AlmiDecor znajdującym się pod adresem https://www.instagram.com/almidecor/ (dalej jako “Profil”).
 6. Niniejszy regulamin (dalej jako „Regulamin”) stanowi podstawę organizacji Konkursu i określa prawa i obowiązki jego uczestników.
 7. Regulamin Konkursu jest dostępny w utrwalonej formie na tej stronie.
 8. Organizator oświadcza, że Konkurs nie jest stworzony, administrowany, wspierany ani sponsorowany przez serwis społecznościowy Facebook ani Instagram.

§ 2. Uczestnictwo w Konkursie.

 1. Uczestnictwo w Konkursie jest nieodpłatne i dobrowolne.
 2. Uczestnikiem Konkursu, na warunkach określonych w Regulaminie Konkursu, może być każda osoba fizyczna, powyżej 18 roku życia, posiadającą pełną zdolność do czynności prawnych, zamieszkała na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, która posiada swój profil w serwisie Instagram (dalej jako “Uczestnik”).
 3. W Konkursie nie mogą brać udziału pracownicy Organizatora, osoby działające na zlecenie Organizatora w związku z organizacją i przeprowadzeniem Konkursu, a także najbliżsi członkowie rodziny wszystkich wymienionych wcześniej osób, za jakich uważa się: wstępnych, zstępnych, rodzeństwo, małżonków, osoby pozostające w stosunku przysposobienia, powinowaci, a także osoby pozostające w związkach partnerskich.
 4. Uczestnik biorąc udział w Konkursie, oświadcza, że zapoznał się z treścią niniejszego regulaminu oraz zobowiązuje się do przestrzegania zasad określonych w Regulaminie.

§ 3 Nadzór nad prawidłowością Konkursu

Organizator przed rozpoczęciem Konkursu powoła Komisję Konkursową, w dalszej części Regulaminu zwaną „Komisją”. W skład Komisji wejdą przedstawiciele Organizatora. Zadaniem Komisji Konkursowej będzie nadzór nad prawidłowym przebiegiem Konkursu oraz wyłonienie laureata Konkursu. Komisja Konkursowa będzie w szczególności odpowiedzialna za:

a.  Zapewnienie uczestnictwa w Konkursie wszystkim prawidłowo zgłoszonym Uczestnikom;

b. Zabezpieczenie zgodności wyboru laureatów z postanowieniami Regulaminu i zasadami pełnej rzetelności przeprowadzonych czynności;

c.  Sprawdzenie posiadanych uprawnień do odbioru nagród przez laureatów;

d.  Rozpatrywanie ewentualnych reklamacji związanych z uczestnictwem i przebiegiem Konkursu.

§ 4. Przebieg i warunki udziału w Konkursie.

 1. Aby wziąć udział w Konkursie należy w terminie trwania Konkursu tj. od 15.05.2021r. do 25.05.2021r. do godz. 23:59 wykonać zadanie konkursowe.
 2. Zadanie konkursowe polega na kreatywnej odpowiedzi na hasło: “Z kim i jakie jest Twoje najciekasze wspomnienie? ” w formie komentarza pod postem konkursowym. Uczestnik Konkursu musi w komentarzu oznaczyć również osobę, którą chciałby obdarować prezentem. Uczestnik Konkursu musi obserwować Profil Organizatora i oznaczyć ten profil pod zgłaszanym zdjęciem. Wykonanie zadania zgodnie z powyższym opisem w dalszej części Regulaminu, zwane jest „Zgłoszeniem” do Konkursu.
 3. Uczestnik przesyłając Zgłoszenie do Konkursu udziela Organizatorowi niewyłącznej, nieodpłatnej, nieograniczonej terytorialnie 10 letniej licencji na dowolne wykorzystanie opublikowanego materiału, w szczególności w celu przeprowadzenia i rozstrzygnięcia Konkursu, poprzez wprowadzenie nadesłanego Zgłoszenia do pamięci komputera albo serwera Organizatora. Licencja obejmuje wykorzystanie Zgłoszenia , w tym w szczególności poprzez utrwalanie i zwielokrotnianie  każdą techniką, w tym m.in., zapisu magnetycznego, cyfrową, audiowizualną, na jakichkolwiek nośnikach, bez ograniczeń, co do ilości i wielkości nakładu, a także publiczne rozpowszechnianie Zgłoszenia  oraz poprzez publiczne udostępnianie w taki sposób, aby każdy mógł mieć do nich dostęp w miejscu i w czasie przez siebie wybranym, w szczególności w sieciach komputerowych,  Internecie i Intranecie oraz telefonach komórkowych. Laureat Konkursu zezwala na nieingerujące w merytoryczną treść Zgłoszenia, zmiany graficzne pozwalające na prezentację Projektu na stronie internetowej Organizatora i na jego profilu w serwisie społecznościowym Instagram, Twitter oraz Facebook.
 4. Jeden uczestnik Konkursu może nadesłać jedno Zgłoszenie do Konkursu.
 5. Uczestnik przystępując do Konkursu przyjmuje do wiadomości, że Zgłoszenie Konkursowe powinni spełniać poniższe warunki: 

a) powinno być wynikiem osobistej twórczości Uczestnika,

b) nie może zawierać wulgaryzmów, treści obraźliwych, treści sprzecznych z obowiązującymi przepisami prawnie może zawierać treści niecenzuralnych, obraźliwych, sprzecznych z prawem, dobrymi obyczajami, naruszać praw osób trzecich, jak również nie może opisywać sytuacji lub zdarzeń, które mogą powodować zagrożenie dla zdrowia lub życia ludzi lub zwierząt

c) nie może zawierać treści reklamowych jakichkolwiek podmiotów

d) nie może naruszać praw osób trzecich, w tym w szczególności dóbr osobistych i praw autorskich (majątkowych i osobistych).

§ 5. Zasady wyłaniania Laureatów.

 1. Laureat Konkursu zostanie wyłoniony przez Komisję tylko spośród Uczestników, którzy spełniają warunki wymienione w § 2 i 4 niniejszego Regulaminu.
 2. Spośród wszystkich prawidłowych Zgłoszeń do Konkursu Komisja wyłoni trzy zdaniem Komisji najlepsze, najciekawsze i najbardziej kreatywne Zgłoszenia, a jego autorowi, zwanym w dalszej części Regulaminu „Laureatem”  oraz osobie oznaczonej w komentarzu Laureata przyzna nagrodę określoną w § 6 ust. 1a.
 3. Dnia 26.05.2020 r. na Profilach Organizator ogłosi wyniki Konkursu. Laureat Konkursu powiadomiony zostanie o wygranej poprzez informację w komentarzu do Zgłoszenia z prośbą o przesłanie w terminie do 5 dni roboczych potwierdzenia przyjęcia nagrody wraz z dostarczeniem następujących danych: imię, nazwisko, pełny adres zamieszkania, numer telefonu komórkowego.
 4. Wraz z danymi, o których mowa w ust 3 powyżej Laureat zobowiązany będzie do przesłania na adres e-mail Organizatora oświadczenia o treści: „Niniejszym wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych przez Fargotex Sp. z o. o. w zakresie imię, nazwisko, pełny adres zamieszkania, numer telefonu komórkowego celem uczestnictwa w Konkursie i przesłania mi nagrody w konkursie ‘”Dzień Matki”.
 5. W przypadku nie dostarczenia wszystkich w/w danych przez danego Laureata i oznaczoną osobę oraz przedmiotowego oświadczenia w terminie 3 dni od dnia poinformowania o wygranej, osoby taka zostaną wykluczone z Konkursu a ich prawo do nagrody wygasa. W takiej sytuacji Komisja wybierze kolejną osobę, która spełnia wszystkie wymogi stawiane w niniejszym Regulaminie.

§ 6. Nagrody.

 1. W ramach Konkursu przewidziana jest nagroda: zestaw upominków od AlmiDecor - w którego skład wchodzi wazon szklany clarita, świeczka AlmiDecor oraz ramka stojąca na zdjęcie 13x18.
 1. Laureatom nie przysługuje prawo do zastrzeżenia szczególnych właściwości nagrody ani do otrzymania jej ekwiwalentu (pieniężnego, rzeczowego), ani możliwość przeniesienia prawa do nagrody na osobę trzecią.

§ 7. Zmiana regulaminu Konkursu

Organizator jest uprawniony do wprowadzania zmian do Regulaminu w każdym czasie, w zakresie, w jakim nie wpłynie to na pogorszenie dotychczas nabytych praw uczestników Konkursu.

§ 8. Postępowanie reklamacyjne.

 1. Reklamacje  dotyczące spraw związanych z Konkursem należy składać na piśmie wraz z  uzasadnieniem do Organizatora na adres: Fargotex Sp. z o.o. Aleja Legionów 114 c,  18-400 Łomża z dopiskiem "Konkurs Dzień Matki". Reklamacje należy składać w terminie 14 dni od daty opublikowania Laureatów bezpośrednio w siedzibie Organizatora lub listem poleconym (decyduje data stempla pocztowego).
 2. Nadesłane reklamacje rozpatrywać będzie Komisja w terminie 14 (słownie: czternastu) dni od dnia ich otrzymania. Odpowiedź w sprawie reklamacji zostanie przesłana na adres wskazany w piśmie zawierającym reklamację.

§ 9. Ochrona danych osobowych i postanowienia końcowe

 1. Administratorem danych osobowych Uczestników jest Organizator. Dane osobowe Uczestników będą przetwarzane w celu prawidłowego przeprowadzenia Konkursu. Dane osobowe Laureatów Konkursu w zakresie: imię i nazwisko, adres zamieszkania, numer telefonu, adres e-mail zostaną przekazane do Organizatora w celu przekazania nagród Laureatom.
 2. Przetwarzanie danych osobowych odbywać się będzie zgodnie z przepisami prawa, a w szczególności na zasadach przewidzianych ustawą o ochronie danych osobowych oraz Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych).
 3. Podanie danych osobowych, ma charakter dobrowolny, jednakże jest warunkiem niezbędnym do przekazania Nagrody. Uczestnikowi przysługuje prawo dostępu do danych osobowych, ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania oraz prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania, a także o prawo do przenoszenia danych.
 4. Użytkownikowi przysługuje prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego w trybie i na zasadach przewidzianych w przepisach prawa.
 5.  Dane osobowe Laureatów Konkursu będą przetwarzane przez Organizatora tylko i wyłącznie dla celów Konkursu, w celu komunikacji z Uczestnikami oraz w celu przekazania im Nagrody i jej rozliczenia.
 6. Przetwarzanie danych osobowych Laureatów przez Organizatora na potrzeby Konkursu ma charakter doraźny.
 7. W przypadku stwierdzenia nieprawidłowości w czasie trwania Konkursu wynikających w szczególności z nadużyć ze strony Uczestnika, w tym nieprzestrzegania zasad Regulaminu Organizator ma prawo nieodwołalnie wykluczyć daną osobę z Konkursu.
 8. Organizator oświadcza, że Konkurs nie jest grą losową, loterią fantową, zakładem wzajemnym, loterią promocyjną, grą, której wynik zależy od przypadku, ani żadną inną formą przewidzianą w ustawie z dnia 19 listopada 2009 r. o grach hazardowych (Dz. U. z 2009 r. Nr 09, poz. 1540,).
 9. Regulamin obowiązuje od 15.05.2021r.