Regulamin promocji - Black Week

Regulamin PROMOCJI „BLACK WEEK”

- w sklepie internetowym pod adresem almidecor.com

oraz w sklepie stacjonarnym ALMIDECOR w Warszawie

 

 

§ 1. Postanowienia ogólne

 

 1. Organizatorem promocji pod nazwą „BLACK WEEK”  jest Fargotex sp. z o. o. z siedzibą w Łomży przy Alei Legionów 114C, 18-400 Łomża, wpisana do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego przez Sąd Rejonowy w Białymstoku, XII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem: 0000183232, NIP: 7181721036, REGON: 450692080, o kapitale zakładowym w wysokości 200 000 z, opłaconym w całości.
 2. Niniejszy Regulamin określa zasady uczestnictwa w Promocji „BLACK WEEK”,               (zwaną dalej „Promocją”).
 3. Udział w Promocji „BLACK WEEK” jest jednoznaczny ze złożeniem przez Klienta oświadczenia, iż zapoznał się w treścią niniejszego Regulaminu i akceptuje jego postanowienia w całości.

§ 2. Czas i miejsce trwania Promocji

 

 1. Promocja „BLACK WEEK” trwa od 25 listopada 2019 roku do 1 grudnia 2019 roku do godziny 23:59 lub do wyczerpania asortymentu objętego Promocją.
 2. Miejsca, w których trwa Promocja „BLACK WEEK” to:

a)      Sklep internetowy dostępny na stronie internetowej pod adresem: www.almidecor.com,

b)      Sklep stacjonarny marki ALMIDECOR w Warszawie, znajdujący się na Placu Trzech Krzyży 10/24, 00-499 Warszawa.

 • § 3. Zasady promocji

 

 1. Promocja dotyczy tylko i wyłącznie wybranych produktów.

 

 1. Promocja nie łączy się z innymi promocjami/rabatami oferowanymi przez Organizatora w czasie trwania Promocji „BLACK WEEK”.

 

 1. Promocja „BLACK WEEK” składa się z 3 (trzech) tur:
  1. Na produkty z działu „Oświetlenie” w wysokości do -70% od dnia 25 listopada 2019 roku do dnia 1 grudnia 2019 roku, do godziny 23:59,
  2. Na produkty z działu „Dywany” w wysokości do -60% od 27 listopada 2019 roku do dnia 1 grudnia 2019 roku do godziny 23:59
  3. Oraz na produkty z działu „Dekoracje” w wysokości do -70% od dnia 29 listopada 2019 roku do dnia 1 grudnia 2019 roku do godziny 23:59.

 

 1. Poprzez udział w w/w promocji uznaje się dokonanie zakupu produktu objętego Promocją „BLACK WEEK” w czasie obowiązywania Promocji w sklepie stacjonarnym lub zamówienie i opłacenie produktu w sklepie internetowym.

 

§ 4. Warunki uczestnictwa

 

 1. Uczestnikiem Promocji może być tylko i wyłącznie osoba fizyczna, która posiada pełną zdolność do czynności prawnych, posiada adres zamieszkania na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej oraz jest konsumentem w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 23 kwietnia 1964 roku Kodeks cywilny (t. j. Dz. U. z 2018 poz. 1025 z późn. zm.), z wyłączeniem pracowników oraz współpracowników Organizatora.

 

§ 5. Postanowienia końcowe

 

 1. Z treścią niniejszego Regulaminu można zapoznać się w sklepie stacjonarnym oraz na stronie internetowej pod adresem www.almidecor.com.
 2. Organizator zastrzega sobie prawo do zmiany regulaminu, gdy konieczność jego zmiany będzie wymagana z uwagi na wystąpienie czynników niezależnych od Fargotex sp. z o. o. Wszelkie zmiany zostaną opublikowane na stronie internetowej pod adresem www.almidecor.com oraz w sklepie stacjonarnym Almidecor.
 3. Wszelkie reklamacje zgłoszone przez Uczestnika, który wziął udział w Promocji „BLACK WEEK” będą rozpatrywane w terminie 14 dni od dnia zgłoszenia reklamacji w formie pisemnej pod rygorem nieważności wysłane za pośrednictwem Poczty Polskiej listem poleconym na adres siedziby spółki Fargotex sp. z o. o. lub złożone             w sklepie stacjonarnym Almidecor. Datą zgłoszenia, w przypadku wysłania reklamacji za pośrednictwem Poczty Polskiej, jest dzień odbioru listu przez Organizatora.

 

 1. W sprawach nieuregulowanych niniejszym Regulaminem zastosowanie mają odpowiednie zapisy Regulaminu Sklepu Internetowego www.almidecor.com oraz powszechnie obowiązujące przepisy prawa. 
 2. Niniejsza treść Regulaminu obowiązuje od dnia 25 listopada 2019 roku.