Polityka prywatności i cookies

POLITYKA PRYWATNOŚCI

 

Niniejsza Polityka prywatności (dalej: „Polityka”) zawiera informacje na temat przetwarzania Twoich danych osobowych w związku z korzystaniem ze sklepu internetowego AlmiDecor, działającego pod adresem internetowym www.almidecor.com (dalej: „Sklep”).

Wszelkie terminy pisane wielką literą, które nie zostały zdefiniowane inaczej w Polityce mają znaczenie nadane im w Regulaminie Sklepu, dostępnym pod adresem: [https://almidecor.com/pl/regulamin].

Administrator danych osobowych

Administratorem Twoich danych osobowych jest Fargotex spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Łomży (adres siedziby: Aleja Legionów 114C, 18-400 Łomża), wpisana do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy w Białymstoku, XII Wydział Gospodarczy KRS, pod numerem: 0000183232, posiadająca NIP: 7181721036, numer REGON: 450692080 (dalej: „Administrator”).

Kontakt z Administratorem

We wszystkich sprawach związanych z przetwarzaniem danych osobowych możesz kontaktować się z Administratorem drogą elektroniczną, wysyłając e-mail pod adres: [email protected].

Środki ochrony danych osobowych

Administrator stosuje nowoczesne zabezpieczenia organizacyjne i techniczne, aby zapewnić jak najlepszą ochronę Twoich danych osobowych oraz gwarantuje, że przetwarza je zgodnie z przepisami Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (dalej: „RODO”), ustawy z dnia 10 maja 2018 r. o ochronie danych osobowych oraz innymi przepisami o ochronie danych osobowych.

Informacje o przetwarzanych danych osobowych

 

Korzystanie ze Sklepu wymaga przetwarzania Twoich danych osobowych. Poniżej znajdziesz szczegółowe informacje o celach i podstawach prawnych przetwarzania, a także o okresie przetwarzania oraz obowiązku lub dobrowolności ich podania.

 

 

Cel przetwarzania

Przetwarzane dane osobowe

Podstawa prawna

Zawarcie i wykonanie umowy o świadczenie usług drogą elektroniczną

1)     imię;

2)     nazwisko;

3)     adres poczty elektronicznej;

4)     numer telefonu;

5)     opcjonalnie – adres korespondencyjny, data urodzenia, a w przypadku Klientów będących przedsiębiorcami - nazwa firmy, adres siedziby firmy, NIP.

art. 6 ust. 1 lit. b RODO

 

(przetwarzanie jest niezbędne do wykonania umowy o świadczenie usług drogą elektroniczną zawartej z osobą, której dotyczą dane, lub podjęcia działań w celu jej zawarcia)

Podanie ww. danych osobowych jest warunkiem zawarcia i wykonania umowy o świadczenie usług drogą elektroniczną (ich podanie jest dobrowolne, lecz konsekwencją ich niepodania będzie niemożność zawarcia i wykonania ww. umowy, w tym utworzenie Konta).

 

Administrator będzie przetwarzał ww. dane osobowe do czasu przedawnienia roszczeń wynikających z umowy o świadczenie usług drogą elektroniczną.

 

 

Cel przetwarzania

Przetwarzane dane osobowe

Podstawa prawna

Zawarcie i wykonanie Umowy

1)     imię;

2)     nazwisko;

3)     adres poczty elektronicznej;

4)     numer telefonu;

5)     adres dostawy (ulica, numer domu, numer lokalu, kod pocztowy, miejscowość, kraj);

6)     w przypadku Klientów będących przedsiębiorcami - nazwa firmy, adres siedziby firmy, NIP.

art. 6 ust. 1 lit. b RODO

 

(przetwarzanie jest niezbędne do wykonania Umowy zawartej z osobą, której dotyczą dane, lub podjęcia działań w celu jej zawarcia)

Podanie ww. danych osobowych jest warunkiem zawarcia i wykonania Umowy (ich podanie jest dobrowolne, lecz konsekwencją ich niepodania będzie niemożność zawarcia i wykonania ww. umowy).

 

Administrator będzie przetwarzał ww. dane osobowe do czasu przedawnienia roszczeń wynikających z Umowy.

 

 

Cel przetwarzania

Przetwarzane dane osobowe

Podstawa prawna

Przeprowadzenie postępowania reklamacyjnego

1)     imię;

2)     nazwisko;

3)     adres poczty elektronicznej;

4)     numer telefonu;

5)     adres do korespondencji (ulica, numer domu, numer lokalu, kod pocztowy, miejscowość, kraj);

6)     w przypadku Klientów będących przedsiębiorcami -  nazwa firmy, adres siedziby firmy, NIP.

art. 6 ust. 1 lit. c RODO

 

(przetwarzanie jest niezbędne do wypełnienia obowiązku prawnego ciążącego na Administratorze, w tym przypadku obowiązków:

·        udzielenia odpowiedzi na reklamację – art. 7a ustawy o prawach konsumenta;

·        realizacji uprawnień Klienta  wynikających z rękojmi – art. 556 i n. Kodeksu cywilnego)

Podanie ww. danych osobowych jest warunkiem otrzymania odpowiedzi na reklamację lub realizacji uprawnień Klienta wynikających z rękojmi (ich podanie jest dobrowolne, lecz konsekwencją ich niepodania będzie niemożność otrzymania odpowiedzi na reklamację oraz realizacji uprawnień wynikających z rękojmi).

 

Administrator będzie przetwarzał ww. dane osobowe przez czas postępowania reklamacyjnego (nie dłużej jednak, niż 14 dni), a w wypadku realizacji uprawnień Klienta wynikających z rękojmi – do czasu ich przedawnienia.

 

 

 

Cel przetwarzania

Przetwarzane dane osobowe

Podstawa prawna

Przesyłanie Newslettera

adres e-mail

art. 6 ust. 1 lit. f RODO

 

(przetwarzanie jest niezbędne w celu realizacji prawnie uzasadnionego interesu Administratora, w tym przypadku informowania o nowościach i promocjach dostępnych w Sklepie)

Podanie adresu e-mail jest dobrowolne, ale niezbędne w celu otrzymywania Newslettera (konsekwencją ich niepodania będzie niemożność otrzymywania Newslettera).

 

Administrator będzie przetwarzał adres e-mail do czasu skutecznego wniesienia sprzeciwu lub osiągnięcia celu przetwarzania.

 

 

Cel przetwarzania

Przetwarzane dane osobowe

Podstawa prawna

Udzielanie odpowiedzi na zapytania o Towar

1)     imię;

2)     adres e-mail.

art. 6 ust. 1 lit. a RODO

 

(przetwarzanie danych osobowych odbywa się na podstawie udzielonej zgody)

Podanie ww. danych osobowych jest dobrowolne, ale niezbędne w celu otrzymania odpowiedzi na zapytanie o Towar (konsekwencją ich niepodania będzie niemożność otrzymania odpowiedzi).

 

Administrator będzie przetwarzał ww. dane osobowe do czasu cofnięcia udzielonej zgody, nie dłużej jednak, niż do momentu udzielenia odpowiedzi na zapytanie.

 

 

 

Cel przetwarzania

Przetwarzane dane osobowe

Podstawa prawna

Spełnianie obowiązków podatkowych (m.in. wystawienie faktury VAT, przechowywanie dokumentacji księgowej)

1)     imię i nazwisko/firma;

2)     adres zamieszkania/siedziby;

3)     numer NIP;

4)     numer Zamówienia.

art. 6 ust. 1 lit. c RODO

 

(przetwarzanie jest niezbędne do wypełnienia obowiązku prawnego ciążącego na Administratorze, w tym przypadku obowiązków wynikających z prawa podatkowego)

Podanie ww. danych osobowych jest dobrowolne, ale niezbędne w celu spełnienia przez Administratora ciążących na nim obowiązków podatkowych (konsekwencją ich niepodania będzie niemożność spełnienia przez Administratora ww. obowiązków).

 

Administrator będzie przetwarzał ww. dane osobowe przez okres 5 lat.

 

 

 

 

Cel przetwarzania

Przetwarzane dane osobowe

Podstawa prawna

Wypełnienie obowiązków związanych z ochroną danych osobowy

1)     imię;

2)     nazwisko;

3)     podane przez Ciebie dane kontaktowe (adres e-mail; adres do korespondencji; numer telefonu).

art. 6 ust. 1 lit. c RODO

 

(przetwarzanie jest niezbędne do wypełnienia obowiązku prawnego ciążącego na Administratorze, w tym przypadku obowiązków wynikających z przepisów o ochronie danych osobowych)

Podanie ww. danych osobowych jest dobrowolne, ale niezbędne w celu prawidłowego wykonywania przez Administratora obowiązków wynikających z przepisów o ochronie danych osobowych, m.in. realizacji uprawnień przyznanych Ci przez RODO (konsekwencją niepodania ww. danych będzie niemożność prawidłowej realizacji ww. uprawnień).

 

Administrator będzie przetwarzał ww. dane osobowe do czasu upływu terminów przedawnienia roszczeń z tytułu naruszenia przepisów o ochronie danych osobowych.

 

 

 

 

Cel przetwarzania

Przetwarzane dane osobowe

Podstawa prawna

Ustalenie, dochodzenie lub obrona przed roszczeniami

1)     imię;

2)     nazwisko;

3)     firma;

4)     adres e-mail;

5)     adres korespondencyjny/siedziby;

6)     NIP.

art. 6 ust. 1 lit. f RODO

 

(przetwarzanie jest niezbędne w celu realizacji prawnie uzasadnionego interesu Administratora, w tym przypadku ustalenia, dochodzenia lub obrony przed roszczeniami mogącymi powstać w związku z wykonywaniem umów zawartych z Administratorem)

Podanie ww. danych osobowych jest dobrowolne, ale niezbędne w celu ustalenia, dochodzenia lub obrony przed roszczeniami mogącymi powstać w związku z wykonywaniem umów zawartych z Administratorem (konsekwencją niepodania ww. danych będzie niemożność podjęcia przez Administratora ww. działań)

 

Administrator będzie przetwarzał ww. dane osobowe do czasu upływu terminów przedawnienia roszczeń mogącymi powstać w związku z wykonywaniem umów zawartych z Administratorem.

 

 

 

 

Cel przetwarzania

Przetwarzane dane osobowe

Podstawa prawna

Analiza Twojej aktywności w Sklepie

1)     data i godzina odwiedzin;

2)     numer IP urządzenia;

3)     rodzaj systemu operacyjnego urządzenia;

4)     przybliżona lokalizacja;

5)     rodzaj przeglądarki internetowej;

6)     czas spędzony w Sklepie;

7)     przeglądane Towary;

8)     odwiedzone podstrony oraz inne działania podejmowane w ramach Sklepu.

art. 6 ust. 1 lit. f RODO

 

(przetwarzanie jest niezbędne w celu realizacji prawnie uzasadnionego interesu Administratora, w tym przypadku uzyskania informacji o Twojej aktywności w Sklepie)

Podanie ww. danych osobowych jest dobrowolne, ale niezbędne w celu uzyskania przez Administratora informacji o Twojej aktywności w Sklepie (konsekwencją ich niepodania będzie niemożność uzyskania przez Administratora ww. informacji).

 

Administrator będzie przetwarzał ww. dane osobowe do czasu skutecznego wniesienia sprzeciwu lub osiągnięcia celu przetwarzania.

 

 

 

 

Cel przetwarzania

Przetwarzane dane osobowe

Podstawa prawna

Administrowanie Sklepem

1)     adres IP;

2)     data i czas serwera;

3)     informacje o przeglądarce internetowej;

4)     informacje o systemie operacyjnym.

 

Powyższe dane te są zapisywane automatycznie w tzw. logach serwera, przy każdorazowym korzystaniu ze Sklepu (administrowanie nim bez użycia logów serwera i automatycznego zapisu nie byłoby możliwe).

art. 6 ust. 1 lit. f RODO

 

(przetwarzanie jest niezbędne w celu realizacji prawnie uzasadnionego interesu Administratora, w tym przypadku zapewnienia prawidłowego działania Sklepu)

Podanie ww. danych osobowych jest dobrowolne, ale niezbędne w celu zapewnienia prawidłowego działania Sklepu (konsekwencją ich niepodania będzie niemożność zapewnienia działania Sklepu w sposób prawidłowy).

 

Administrator będzie przetwarzał ww. dane osobowe do czasu skutecznego wniesienia sprzeciwu lub osiągnięcia celu przetwarzania.

       

 

Profilowanie

W celu stworzenia Twojego profilu dla celów marketingowych oraz kierowania do Ciebie marketingu bezpośredniego dostosowanego do Twoich preferencji, Administrator będzie przetwarzał Twoje dane osobowe w sposób zautomatyzowany, w tym także je profilował – nie będzie to jednak wywoływać wobec Ciebie żadnych skutków prawnych, ani w podobny sposób istotnie wpływać na Twoją sytuację.

Zakres profilowanych danych osobowych odpowiada zakresowi wskazanemu powyżej w odniesieniu do analizy Twojej aktywności w Sklepie oraz danych, które zapiszesz na Koncie.

Podstawą prawną przetwarzania danych osobowych w powyższym celu jest art. 6 ust. 1 lit. f RODO, zgodnie z którym Administrator może przetwarzać dane osobowe w celu realizacji swojego prawnie uzasadnionego interesu, w tym przypadku prowadzenia działań marketingowych dopasowanych do preferencji odbiorców. Podanie ww. danych osobowych jest dobrowolne, lecz niezbędne do realizacji ww. celu (konsekwencją ich niepodania będzie niemożność prowadzenia przez Administratora działań marketingowych dopasowanych do preferencji odbiorców).

Administrator będzie przetwarzał dane osobowe w celu ich profilowania do czasu skutecznego wniesienia sprzeciwu lub osiągnięcia celu przetwarzania.

 

Odbiorcy danych osobowych

Odbiorcami danych osobowych będą następujące podmioty zewnętrzne współpracujące z Administratorem:

 • podmioty świadczące usługi analityczne i badania opinii w Internecie;
 • podmioty wykonujące kampanie mailingowe;
 • agencje reklamowe;
 • banki;
 • doradcy podatkowi;
 • kancelarie prawne;
 • firmy kurierskie;
 • operatorzy płatności;
 • firmy serwisujące oprogramowanie;
 • dostawcy narzędzi statystycznych i marketingowych wykorzystywanych w Sklepie (dalej: „Partnerzy”):
  • Google AdWords
  • Google Analytics
  • DoubleClick
  • Criteo
  • TradeDoubler
  • Hotjar
  • Facebook

Ponadto, dane osobowe mogą zostać przekazane również podmiotom publicznym lub prywatnym, jeśli taki obowiązek będzie wynikał z powszechnie obowiązujących przepisów prawa lub prawomocnej decyzji.

Przekazywanie danych osobowych do państwa trzeciego

W związku z korzystaniem przez Administratora narzędzi statystycznych i marketingowych (np. Google Analytics) Twoje dane osobowe mogą być przekazywane do następujących państw trzecich: USA, Chile, Singapur oraz Tajwan (Republika Chińska).

Możesz uzyskać od Administratora kopię danych przekazywanych do państwa trzeciego.

Uprawnienia

W związku z przetwarzaniem danych osobowych, przysługują Ci następujące uprawnienia:

 • prawo do informacji, jakie dane osobowe dotyczące Ciebie są przetwarzane przez Administratora oraz do otrzymania kopii tych danych (tzw. prawo dostępu). Wydanie pierwszej kopii danych jest darmowe, za kolejne Administrator może naliczyć opłatę;
 • jeżeli przetwarzane dane staną się nieaktualne lub niekompletne (lub w inny sposób niepoprawne) masz prawo zażądać ich sprostowania;
 • w pewnych sytuacjach możesz zwrócić się do Administratora o usunięcie swoich danych osobowych (np. kiedy dane przestaną być potrzebne Administratorowi do celów, o których poinformował; kiedy skutecznie zostanie cofnięta zgoda na przetwarzanie danych - o ile Administrator nie ma prawa przetwarzać danych na innej podstawie prawnej; kiedy do przetwarzania doszłoby niezgodnie z prawem; kiedy konieczność usunięcia danych wynika z ciążącego na Administratorze obowiązku prawnego);
 • w przypadku, gdy dane osobowe są przetwarzane przez Administratora na podstawie udzielonej zgody na przetwarzanie albo w celu wykonania umowy z nim zawartej, masz prawo przenieść swoje dane do innego administratora;
 • w przypadku, gdy dane osobowe przetwarzane są przez Administratora na podstawie udzielonej przez Ciebie zgody na przetwarzanie, masz prawo cofnąć tę zgodę w każdym momencie (cofnięcie zgody nie wpływa na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem);
 • jeśli uznasz, że przetwarzane dane osobowe są nieprawidłowe, przetwarzanie jest niezgodne z prawem, lub Administrator nie potrzebuje już określonych danych, możesz także zażądać, aby przez określony, potrzebny czas (np. sprawdzenia poprawności danych lub dochodzenia roszczeń) Administrator nie dokonywał na nich danych żadnych operacji, a jedynie je przechowywał;
 • masz prawo do wyrażenia sprzeciwu wobec przetwarzania danych osobowych, których podstawą przetwarzania jest prawnie uzasadniony interes Administratora. W razie skutecznego wniesienia sprzeciwu, Administrator przestanie przetwarzać dane osobowe w ww. celu;
 • masz prawo wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, gdy uznasz, że przetwarzanie danych osobowych narusza przepisy RODO.

 

Pliki cookies

 

 1. Pliki cookies (tzw. ciasteczka) stanowią dane informatyczne, w szczególności pliki tekstowe, które przechowywane są w Twoim urządzeniu końcowym. Za pośrednictwem plików cookies, serwer strony internetowej Sklepu ma możliwość zachowania informacji np. o preferencjach i ustawieniach komputera, telefonu komórkowego lub innego używanego przez Ciebie urządzenia, które są odtwarzane w czasie kolejnej wizyty.
 2. Sklep nie zbiera w sposób automatyczny żadnych informacji z wyjątkiem informacji zawartych w plikach cookies. W ramach Sklepu zbierane są zarówno piki stałe, jak i sesyjne. Pliki stałe przechowywane są w Twoim urządzeniu przez dłuższy czas, podczas gdy pliki sesyjne są usuwane automatycznie po zamknięciu okna przeglądarki.
 3. Sklep wykorzystuje następujące rodzaj plików cookies
  1. „wydajnościowe” pliki cookies, umożliwiające zbieranie informacji o sposobie korzystania ze Sklepu;
  2. „funkcjonalne” pliki cookies, umożliwiające „zapamiętanie” wybranych przez Ciebie ustawień i personalizację interfejsu, np. w zakresie wybranego języka lub regionu, rozmiaru czcionki, wyglądu strony internetowej itp.;
  3. „reklamowe” pliki cookies, umożliwiające dostarczanie Ci treści reklamowych dostosowanych do Twoich zainteresowań;
  4. „niezbędne” pliki cookies, umożliwiające korzystanie z usług dostępnych w ramach Sklepu, np. uwierzytelniające pliki cookies wykorzystywane do usług wymagających uwierzytelniania;
  5. pliki cookies służące do zapewnienia bezpieczeństwa, np. wykorzystywane do wykrywania nadużyć w zakresie uwierzytelniania.
 4. W ramach Sklepu wykorzystywane są następujące narzędzia korzystające z plików cookies:
  1. […]
 5. Za pomocą plików cookies, Administrator zbiera jedynie anonimowe dane statystyczne obejmujące:
  1. adres URL witryny, którą odwiedziłeś przed trafieniem do Sklepu oraz witryny, na które przechodzisz po odwiedzeniu Sklepu;
  2. Twój adres IP;
  3. serwer proxy;
  4. system operacyjny;
  5. przeglądarkę internetową i jej dodatki;
  6. identyfikator Twojego urządzenia i jego funkcje;
  7. nazwę dostawcy ISP lub dostawcy usług mobilnych.

Zebrane dane będą wykorzystywane do profilowania oraz do personalizowania treści, reklam i innych usług, jakie są widoczne w Sklepie oraz na innych stronach internetowych, które przeglądasz. Do tych samych celów ww. dane będą także wykorzystywać nasi Partnerzy wymienieni w Polityce prywatności.

 1. Administrator wykorzystuje pliki cookies w następujących celach:
  1. optymalizacja Sklepu, w szczególności dostosowanie jego zawartości do Twoich preferencji. Gromadzone pliki pozwalają rozpoznać Twoje urządzenie i odpowiednio wyświetlić stronę internetową Sklepu, dostosowaną do Twoich indywidualnych potrzeb;
  2. tworzenie anonimowych, zagregowanych statystyk, które pomagają zrozumieć, w jaki sposób korzystasz ze Sklepu, a w efekcie ulepszać jego strukturę i zawartość, z wyłączeniem Twojej identyfikacji;
  3. analiza wykorzystywania Sklepu, pozwalająca na systematyczne udoskonalanie jego struktury i zawartości, aby w jak największym stopniu odpowiadał potrzebom obecnych i potencjalnych Klientów Administratora;
  4. mierzenie skuteczności prowadzonych działań marketingowych;
  5. dopasowanie treści i form reklam kierowanych do Klientów;
  6. zapamiętanie, czy dany Klient wyraził określoną zgodę (np. na pokazywanie wybranych treści), bądź też jej nie wyraził.
 2. Wszystkie dane gromadzone przez Administratora w technologii cookies chronione są z użyciem racjonalnych środków technicznych i organizacyjnych oraz procedur bezpieczeństwa, w celu zabezpieczenia ich przed dostępem osób nieupoważnionych lub ich nieupoważnionym wykorzystaniem. Podmioty powiązane z Administratorem, w szczególności współpracujący z nami usługodawcy, zobowiązali się do zarządzania danymi zgodnie z obowiązującymi wymogami bezpieczeństwa i ochrony prywatności. Na stronie internetowej Sklepu mogą znajdować się odwołania do innych serwisów internetowych, które stosują własne polityki prywatności. Administrator rekomenduje zapoznanie się z zasadami tych polityk, ponieważ nie ponosi on odpowiedzialności za zasady zachowania prywatności obowiązujące w tych serwisach.
 3. Pliki cookies nie powodują zmian konfiguracyjnych w Twoim urządzeniu lub w oprogramowaniu w nim zainstalowanym.
 4. Możesz kontrolować pliki cookies przez ustawienia wyszukiwarki i inne narzędzia. Warunkiem działania plików cookies jest ich akceptacja (wyrażenie zgody) w przeglądarce (z zastrzeżeniem poniższej opisanych sytuacji) oraz nieusuwanie ich. Proces wyrażania zgody na wykorzystywanie plików cookies różni się w zależności od używanej przez Ciebie przeglądarki. Szczegółowe informacje o możliwości i sposobach obsługi plików „cookies” dostępne są w ustawieniach oprogramowania każdej przeglądarki internetowej.
 5. Możesz może w każdym czasie zrezygnować z wykorzystywania przez Administratora plików cookies, przez wybór odpowiedniego ustawienia w używanej przez siebie przeglądarce internetowej. Jeżeli chcesz usunąć dotychczasowe pliki cookies, powinieneś wybrać odpowiednie ustawienia w używanej przez Ciebie przeglądarce internetowej lub usunąć pliki cookies ręcznie. Proces usuwania plików cookies różni się w zależności od używanej przez Ciebie przeglądarki.
 6. W przypadku gdy korzystasz z oprogramowania służącego do przeglądania stron internetowych domyślnie dopuszczającego przechowywanie plików cookies na urządzeniu końcowym, również możesz w każdym czasie dokonać zmiany ustawień dotyczących plików cookies. Ustawienia te mogą zostać zmienione w szczególności w taki sposób, aby blokować automatyczną obsługę plików cookies w ustawieniach przeglądarki internetowej bądź informować o ich każdorazowym zamieszczeniu w Twoim urządzeniu. Szczegółowe informacje o możliwości i sposobach obsługi plików cookies dostępne są w ustawieniach odpowiedniej przeglądarki internetowej.
 7. Ograniczenie stosowania plików cookies, może wpłynąć na niektóre funkcjonalności dostępne na stronie internetowej Sklepu.

 

Postanowienia końcowe

W zakresie nieuregulowanym niniejszą Polityką, stosuje się powszechnie obowiązujące przepisy o ochronie danych osobowych.

Niniejsza Polityka obowiązuje od dnia 09.09 2020 r.