REGULAMIN KART PODARUNKOWYCH ALMIDECOR

§ 1.

Postanowienia ogólne

 1. Niniejszy regulamin (dalej: „Regulamin”) określa zasady i warunki nabywania i korzystania z kart

podarunkowych AlmiDecor (dalej łącznie: „Karty podarunkowe” lub osobno: „Karta podarunkowa”), sprzedawanych i wydawanych przez FARGOTEX spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Łomży (adres siedziby: al. Legionów 114C, 18-400 Łomża), wpisaną do rejestru przedsiębiorców prowadzonego przez Sąd Rejonowy w Białymstoku XII Wydział Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000183232, posiadającą NIP: 7181721036, numer REGON 45069208, o kapitale zakładowym w wysokości 200.000,00 zł (dalej: „AlmiDecor”).

 1. W sprawach dotyczących Kart podarunkowych, Klienci mogą kontaktować się z AlmiDecor za pomocą:

  1. poczty elektronicznej - pod adresem: [email protected];

  1. telefonicznie - pod numerem: 22 490 80 10.

 1. Warunkiem nabycia Karty podarunkowej jest uprzednie zapoznanie się i akceptacja Regulaminu.

 1. Zasady przetwarzania danych osobowych przez AlmiDecor określa polityka prywatności dostępna pod adresem: https://almidecor.com/pl/polityka-prywatnosci.

 1. Użyte w Regulaminie terminy pisane wielką literą mają następujące znaczenie:

  1. Karta podarunkowa – karta podarunkowa o wartości 100 zł w postaci fizycznej, wydawana Uczestnikom w ramach Akcji promocyjnej;

  2. Regulamin Akcji promocyjnej - Regulamin Akcji promocyjnej „Odmień swoje wnętrze” dostępny pod adresem https://almidecor.com/pl/regulamin-akcji-promocyjnej;

  3. Klient - osoba, która zawarła z AlmiDecor umowę sprzedaży Towaru;

  1. Posiadacz - osoba, która korzysta z Karty podarunkowej podczas transakcji dokonywanej przez nią w Sklepie AlmiDecor lub Showroomie AlmiDecor;

  2. Uczestnik - Klient, który spełnił określone w Regulaminie warunki udziału w Akcji promocyjnej „Odmień swoje wnętrze” i otrzymał co najmniej jedną Kartę podarunkową.

  1. Regulamin Sklepu AlmiDecor - Regulamin Sklepu AlmiDecor dostępny pod adresem: https://almidecor.com/pl/regulamin;

  1. Sklep AlmiDecor - sklep internetowy prowadzony przez AlmiDecor pod adresem: https://almidecor.com/;

  2. Showroom AlmiDecor – sklep stacjonarny prowadzony w Galerii Ethos, pod adresem: Plac Trzech Krzyży 10/14, 00-499 Warszawa

  3. Towar - każdy dywan znajdujący się w ofercie Sklepu AlmiDecor lub Showroomu AlmiDecor;

  1. Asortyment - rzeczy ruchome, które mogą być zakupione przez Klienta w Sklepie AlmiDecor lub Showroomie AlmiDecor;

 1. Użyte w Regulaminie terminy pisane wielką literą, które nie zostały zdefiniowane w ust. 6 powyżej albo w innych postanowieniach Regulaminu, mają znaczenie nadane im przez Regulamin Sklepu AlmiDecor.

§ 2.

Nabycie Karty podarunkowej

 1. AlmiDecor wydaje Karty podarunkowe o wartości 100 zł w ramach Akcji promocyjnej „Odmień swoje wnętrze” zgodnie z postanowieniami Regulaminu Akcji promocyjnej.

 2. Karta podarunkowa ma postać fizyczną.

 1. Karta podarunkowa wydawana jest Klientowi niezwłocznie, gdy Klient spełni łącznie następujące warunki:

  1. zawrze z AlmiDecor co najmniej jedną umowę sprzedaży, której przedmiotem będzie co najmniej jedna sztuka Towaru;

  2. dokona płatności ceny Towaru i dokona jego odbioru;

  1. nie skorzysta z prawa odstąpienia od umowy zawartej na odległość, o którym mowa w art. 27 i n. ustawy z dnia 30 maja 2014 r. o prawach konsumenta. W przypadku skorzystania przez Klienta z prawa, o którym mowa w zdaniu poprzedzającym, traci on możliwość uczestnictwa w Akcji promocyjnej.

§ 3.

Zasady korzystania z Karty podarunkowej

 1. Karta podarunkowa wydawana jest na okaziciela i nie zawiera żadnych danych pozwalających na identyfikację osoby uprawnionej do jej wykorzystania.

 2. AlmiDecor akceptuje korzystanie z Karty podarunkowej przez każdą osobę będącą Posiadaczem.

 1. Posiadacz może wykorzystać Kartę podarunkową wyłącznie jednorazowo, podczas pojedynczej transakcji obejmującej zapłatę za Asortyment nabywany przez Posiadacza w Sklepie AlmiDecor lub w Showroomie AlmiDecor.

 2. Wykorzystanie Karty podarunkowej w Showroomie AlmiDecor polega na bezzwrotnym przekazaniu Karty podarunkowej w zamian za nabywany przez Posiadacza Asortyment.

 3. Wykorzystanie Karty podarunkowej w Sklepie AlmiDecor polega na wpisaniu kodu umieszonego na Karcie podarunkowej w dedykowanym polu formularza zamówienia podczas transakcji dokonywanej w Sklepie AlmiDecor.

 4. W przypadku, gdy wartość Karty podarunkowej:

a) jest niższa niż wartość transakcji dokonywanej z wykorzystaniem Karty podarunkowej -

Klient jest zobowiązany do pokrycia różnicy między wartością Karty podarunkowej

a wartością transakcji uiszczając stosowną sumę pieniężną za pomocą dostępnych metod

płatności;

b) jest wyższa niż wartość transakcji dokonywanej z wykorzystaniem Karty podarunkowej -

Klientowi nie przysługuje zwrot różnicy między wartością dokonywanej transakcji

a wartością Karty podarunkowej.

 1. Karta podarunkowa może zostać wykorzystana podczas transakcji dokonanej nie później niż do 31 grudnia 2021 r. W przypadku niewykorzystania Karty podarunkowej w terminie wskazanym w zdaniu poprzedzającym:

  1. Karta podarunkowa traci ważność;

  1. Klientowi lub Posiadaczowi nie przysługuje zwrot ceny niewykorzystanej Karty podarunkowej.

 1. Karta podarunkowa nie podlega zwrotowi.

 1. Karta podarunkowa nie podlega wymianie na środki pieniężne w całości lub części.

§ 4.

Reklamacje

 1. W przypadku wystąpienia nieprawidłowości dotyczących Karty podarunkowej, Klient lub Posiadacz może złożyć w tej sprawie reklamację.

 2. Reklamacje mogą być składane za pomocą:

  1. poczty elektronicznej - pod adresem: [email protected];

  1. poczty tradycyjnej - pod adresem: Biuro Obsługi Klienta Al. Legionów 114C, 18-400 Łomża.

 1. Reklamacja powinna zawierać:

  1. imię i nazwisko Klienta lub Posiadacza;

  1. adres poczty elektronicznej lub adres poczty tradycyjnej;

c) szczegółowy opis dostrzeżonych nieprawidłowości.

4. AlmiDecor udziela odpowiedzi na reklamację w terminie 30 dni od dnia jej otrzymania w prawidłowej i kompletnej formie.

5. Odpowiedź na reklamacje udzielana za pomocą poczty elektronicznej lub poczty tradycyjnej.

§ 5.

Odpowiedzialność

 1. AlmiDecor nie ponosi wobec Klienta odpowiedzialności za skutki korzystania z Karty podarunkowej przez Posiadacza, który wszedł w posiadanie Karty podarunkowej bez wiedzy lub zgody Klienta.

 2. AlmiDecor nie ponosi wobec Klienta i Posiadacza odpowiedzialności za skutki utraty Karty podarunkowej. W przypadku utraty Karty podarunkowej, Klientowi i Posiadaczowi nie przysługuje możliwość żądania od AlmiDecor wydania kolejnego egzemplarza Karty podarunkowej.

§ 6.

Postanowienia końcowe

 1. AlmiDecor może dokonać zmiany w Regulaminie w przypadku:

  1. zmiany przedmiotu działalności AlmiDecor;

  1. prawnego obowiązku dokonania zmian, w tym obowiązku dostosowania Regulaminu do aktualnego stanu prawnego;

  2. decyzji AlmiDecor o wprowadzeniu bardziej korzystnych dla Klientów i Posiadaczy warunków korzystania z Kart podarunkowych.

2. Zmiana Regulaminu nie może prowadzić do wprowadzenie mniej korzystnych dla Klientów i Posiadaczy warunków korzystania z Kart podarunkowych.

 1. O zmianie Regulaminu AlmiDecor informuje poprzez opublikowanie jego zmienionej wersji w Sklepie AlmiDecor na co najmniej 14 dni przed dniem wejścia zmian w życie.

 2. Klient lub Posiadacz, który nie zgadza się na zmianę Regulaminu, może do czasu wejścia zmian w życie złożyć sprzeciw. Złożenie sprzeciwu może nastąpić za pomocą środków komunikacji wskazanych w § 4 ust. 2 Regulaminu.

 3. W przypadku złożenia sprzeciwu, o którym mowa w ust. 4 powyżej, do Karty podarunkowej posiadanej przez Klienta lub Posiadacza stosuje się postanowienia Regulaminu w brzmieniu sprzed dokonania zmiany.

 4. Regulamin obowiązuje od dnia 10 lutego 2021 r.