Regulamin sklepu AlmiDecor.com

Obowiązujący od 25.05.2018r.

 

§1

Postanowienia ogólne

 1. Niniejszy Regulamin określa warunki zawierania umów sprzedaży towarów w sklepie internetowym prowadzonym w domenie almidecor.com oraz procedurę składania reklamacji dotyczących zakupionych tam towarów

 2. Podstawę prawną niniejszego Regulaminu stanowią w szczególności:

  1. ustawa z dnia 18 lipca 2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną;

  2. ustawa z dnia 30 maja 2014 r. o prawach konsumenta;

  3. ustawa z dnia 23 kwietnia 1964 r. Kodeks cywilny;

  4. rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych).

 3. Określenia użyte w niniejszym Regulaminie oznaczają:

  1. Sklep – sklep internetowy znajdujący w domenie internetowej almidecor.com, w ramach którego zawierane są umowy sprzedaży na odległość;

  2. AlmiDecor lub Sprzedawca - Fargotex Sp. z o.o. z siedzibą przy Al. Legionów 114C, 18-400 Łomża, wpisana do Rejestru Przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS: 0000183232, posiadająca nr NIP: 7181721036, REGON: 450692080, będąca właścicielem Sklepu;

  3. Klient - podmiot (w tym Konsument), dokonujący zakupów w Sklepie;

  4. Konsument – osoba fizyczna dokonująca zakupów w Sklepie w celu niezwiązanym bezpośrednio z prowadzoną przez nią działalnością gospodarczą lub zawodową;

  5. Towar lub Towary – rzeczy ruchome które mogą być zakupione przez Klienta w Sklepie;

  6. Zamówienie – procedura prowadząca do zawarcia Umowy sprzedaży przy wykorzystaniu udostępnionego na stronach Sklepu formularza zamówienia;

  7. Umowa – umowa sprzedaży Towarów, zawarta między Klientem a AlmiDecor,

  8. Koszyk – formularz elektroniczny, za pośrednictwem którego Klient dokonuje Zamówienia;

  9. Rejestracja – utworzenie przez Klienta indywidualnego konta w Sklepie, ułatwiającego składanie Zamówień;

  10. Dane – dane Klienta, w tym dane o charakterze osobowym przetwarzane w celu realizacji Zamówienia;

  11. Konto – indywidualne konto Klienta utworzone po dokonaniu Rejestracji,

  12. Cena – cena jednostkowa Towaru zamieszczona w opisie Towaru, wyrażona w złotych polskich oraz zawierająca podatek od towarów i usług VAT, bez Kosztów dostawy;

  13. Koszty dostawy – koszty dostarczenia Towaru, które pokrywa Klient;

  14. Płatność – zapłata za Towar nabyty przez Klienta w Sklepie, obejmująca Cenę oraz Koszty dostawy, w sposób wybrany przez Klienta podczas dokonywania Zamówienia;

  15. Regulamin – niniejszy regulamin korzystania ze Sklepu,

 4. Informacje o Towarach w Sklepie, m.in. opisy, Ceny stanowią zaproszenie do zawarcia Umowy, w rozumieniu art. 71 Kodeksu Cywilnego, na zasadach określonych w Regulaminie.

 5. Korzystanie ze Sklepu odbywa się przy użyciu systemu teleinformatycznego. W tym celu niezbędnym jest posiadania urządzenia z dostępem do sieci Internet oraz przeglądarką internetową.

 6. Przed dokonaniem Rejestracji lub złożeniem Zamówienia Klient zobowiązany jest zapoznać się z treścią niniejszego Regulaminu oraz dokumentem określającym zasady przetwarzania danych osobowych Klientów – Polityką Prywatności i dokonać ich akceptacji.

 7. Zawartość strony internetowej Sklepu stanowi własność sprzedawcy i jest prawnie chroniona.

§2

Składanie Zamówień

 1. Możecie Państwo, jako Klienci Sklepu, złożyć Zamówienie w Sklepie korzystając ze swojego Konta Klienta lub też bez potrzeby rejestracji, wypełniając formularz Zamówienia (tzw. Koszyk).

 2. Zamówienia mogą być składane przez 24 godziny na dobę, ale ich realizacja następuje w dni robocze (od poniedziałku do piątku).

 3. Towary w Sklepie są nowe oraz wolne od wad prawnych. Jeżeli Towar ma wadę, przysługują Państwu uprawnienia z tytułu rękojmi uregulowane w Kodeksie cywilnym, o czym piszemy także niżej.

 4. Możemy prowadzić okresowo lub jednorazowo akcje rabatowe i promocyjne wobec wybranych przez nas Klientów lub grupy Klientów. Akcje prowadzone będą według odrębnych zasad, a kiedy będzie to wymagane, na podstawie odpowiedniego regulaminu.

 5. W celu złożenia Zamówienia dokonujecie Państwo wyboru Towarów oraz określacie ilość Towarów, formę Płatności i dostawy. Wybrane Towary trafiają do Państwa Koszyka, po przejściu do którego można rozpocząć procedurę składania Zamówienia.

 6. Aby zrealizować prawidłowo Państwa Zamówienie i potwierdzić wszystkie elementy zawieranej Umowy, potrzebujemy następujących Danych:

  • imię i nazwisko Klienta,

  • adres dostawy,

  • numer telefonu,

  • adres e-mail.

 7. Podanie powyższych Danych jest dobrowolne, lecz niezbędne dla realizacji Zamówienia. W razie wątpliwości co do prawdziwości lub poprawności Danych będziemy próbowali się z Państwem skontaktować, w celu weryfikacji Danych.

 8. Warunkiem złożenia Zamówienia jest akceptacja Regulaminu oraz Polityki prywatności poprzez zaznaczenie odpowiedniego pola wyboru.

 9. Po zakończeniu procesu składania Zamówienia i wyborze wszystkich parametrów dostawy, w celu wysłania Zamówienia powinni Państwo kliknąć ikonę „Zamawiam i płacę”, co jest równoznaczne z akceptacją obowiązku dokonania zapłaty Ceny oraz Kosztów dostawy za zamówione przez Państwa Towary.

 10. Po wysłaniu do nas Zamówienia w sposób wskazany w ust. 9 powyżej, otrzymacie Państwo wiadomość e-mail z potwierdzeniem zawarcia Umowy i przyjęcia Zamówienia do realizacji. Prosimy o kontakt, jeżeli nie otrzymacie Państwo maila z potwierdzeniem zamówienia.

 11. Z chwilą otrzymania wiadomości e-mail, o której mowa w ust. 10 powyżej, dochodzi do zawarcia Umowy, w ramach której AlmiDecor zobowiązane jest dostarczyć wybrane przez Państwa Towary, a Państwo zobowiązani jesteście do zapłaty Ceny oraz Kosztów dostawy.

 12. Płatności mogą być dokonywane za pomocą karty kredytowej, przelewu internetowego, korzystając z aplikacji szybkich przelewów internetowych albo przy odbiorze Towarów (płatność za pobraniem). Jeżeli nie wybrano płatności za pobraniem, rozpoczniemy realizację Zamówienia po otrzymaniu od Państwa płatności. W takim wypadku prosimy o dokonanie płatności w terminie 24 godzin od momentu otrzymania od nas potwierdzenia zawarcia Umowy, gdyż przez ten czas zarezerwujemy dla Państwa wybrane w Zamówieniu Towary. Więcej informacji o sposobie płatności znajdziesz w § 4 poniżej.

 13. AlmiDecor może zmienić asortyment Towarów w Sklepie, ich Ceny oraz Koszty dostawy. Nie zmieni to Umowy zawartej przed powyższymi zmianami.

 14. Jeżeli zamówione Towary będą niedostępne w Sklepie i nie będziemy w stanie dostarczyć ich we wskazanych terminach realizacji Zamówienia, niezwłocznie zwrócimy Państwu zapłacone: Cenę i Koszty dostawy (jeżeli zostały poniesione).

 15. AlmiDecor umożliwia także złożenie zamówienia drogą mailową na adres [email protected] lub telefonicznie poprzez konsultanta pod numerem 22 49 80 10. Dla tego typu zamówień obowiązują zapisy niniejszego regulaminu.

§3

Konto

 1. Sklep udostępnia możliwość utworzenia indywidualnego Konta Klienta, poprzez Rejestrację. Składając Zamówienia przy użyciu swojego Konta Klienta nie musicie Państwo każdorazowo podawać Danych, a także macie możliwość korzystania z innych funkcjonalności Sklepu, wskazanych w pkt 7 poniżej.

 2. W celu założenia Konta Klienta należy dokonać Rejestracji, przy użyciu wskazanego na stronie Sklepu elektronicznego formularza rejestracyjnego.

 3. Formularz rejestracyjny zawiera pola, których wypełnienie jest dobrowolne, lecz niezbędne dla utworzenia Konta i składania Zamówień za jego pośrednictwem. Powinniście Państwo podać w szczególności następujące dane:

  • imię i nazwisko,

  • adres e-mail,

  • numer telefonu,

  • hasło.

 4. Prosimy o podanie poprawnych, prawdziwych Danych, abyśmy mogli prawidłowo i sprawnie zrealizować składane Zamówienia.

 5. Dostęp do Konta zabezpieczony jest wybranym przez Państwa hasłem, które można zmienić korzystając z odpowiedniej funkcjonalności udostępnionej na stronach Konta.

 6. Hasło nie powinno być udostępniane osobom trzecim. Nie dotyczy to Klientów będących przedsiębiorcami, którzy udostępniają hasło w ramach struktury organizacyjnej swego przedsiębiorstwa.

 7. Posiadanie indywidualnego Konta umożliwi Państwu w szczególności:

  • składanie Zamówień bez potrzeby każdorazowego podawania Danych do realizacji Zamówienia (w przypadku zmiany adresu dostawy Klient ma możliwość podania kilku adresów),

  • przeglądanie historii zakupów Klienta,

  • monitorowanie stanu złożonych Zamówień,

 8. Po przesłaniu wypełnionego formularza rejestracyjnego otrzymacie Państwo na podany adres e-mail wiadomość z potwierdzeniem utworzenia Konta i od tej pory można z niego korzystać. Na podany adres e-mail zostaje wysłana wiadomość aktywacyjna. Kliknięcie w link znajdujący się w tym mailu oznacza akceptację Regulaminu oraz Polityki prywatności i prowadzi do zawarcia umowy o świadczenie usług drogą elektroniczną na czas nieoznaczony.

 9. Dane mogą być edytowane i poprawiane, poprzez edycję zakładki „Moje konto”. Można także uzupełnić swoje Dane w Koncie w szczególności o następujące dane:

  • adres,

  • numer telefonu,

  • data urodzenia,

  • w przypadku Klientów będących przedsiębiorcami: nazwa firmy, adres siedziby firmy, NIP.

 10. Możecie Państwo w każdym czasie i bez podania przyczyny wypowiedzieć umowę o świadczenie usług drogą elektroniczną ze skutkiem natychmiastowym poprzez usunięcie Konta. W tym celu powinni Państwo zalogować się na Konto i kliknąć opcję „usuń konto”.

 11. Sprzedawca może wypowiedzieć umowę o świadczenie usług drogą elektroniczną ze skutkiem natychmiastowym i usunąć Konto, jeżeli korzystacie Państwo ze Sklepu w sposób sprzeczny z przepisami prawa powszechnie obowiązującego, postanowieniami Regulaminu, a także z dobrymi obyczajami albo dostarczają Państwo treści o charakterze bezprawnym.

 12. Usunięcie Konta nie wpływa na wykonanie Umów zawartych przed usunięciem Konta.

§4

Płatności

 1. Płatności mogą być dokonywane przed realizacją Zamówienia (płatność z góry) lub przy jego odbiorze (płatność za pobraniem), w zależności od wybranej przez Państwa metody płatności,

 2. W zakresie płatności z góry(przed realizacją Zamówienia) Sprzedawca akceptuje następujące metody Płatności:

  1. płatność kartą płatniczą (debetową) lub kredytową za pośrednictwem zewnętrznego operatora płatniczego (Tpay) – opłata za zamówienie za pomocą kart Visa lub MasterCard;

  2. płatność przelewem elektronicznym – opłata za zamówienie za pomocą bezpośredniego przelewu z rachunku z jednego z wybranych banków: Alior Bank SA, Bank Pekao SA, PKO Bank Polski, Inteligo, mBank, ING Bank Śląski SA, Bank Millennium SA, Bank Zachodni WBK SA, Eurobank, Citibank Handlowy SA, Credit Agricole Polska SA, Getin Bank SA, T-Mobile Usługi Bankowe, Bank Pocztowy SA, Bank Ochrony Środowiska SA, Idea Bank, Banki Spółdzielcze, Bank Gospodarki Żywnościowej SA, Neo Bank, Raiffeisen Bank Polska SA, Deutsche Bank PBC SA, Smart Bank, Plus Bank SA, Toyota Bank, Volkswagen Bank;

  3. płatność z konta PayPal - opłata za zamówienie za pomocą przelewu z konta PayPal lub karty z nim skonfigurowanej;

  4. przelew na rachunek firmowy AlmiDecor – opłata za zamówienie na poniższy rachunek firmowy:
   Fargotex Sp. z o.o. 
   Al. Legionów 114C
   18-400 Łomża
   Numer konta: 95 1020 1332 0000 1002 0027 3771
   Prosimy wpisać numer zamówienia jako tytuł przelewu.
   W przypadku nieuregulowania wpłaty w terminie 14 dni zamówienie zostaje automatycznie anulowane.

 3. W zakresie płatności za pobraniem (tylko wysyłka Standard na terenie UE) – opłata za zamówienie następuje w momencie dostarczenia przesyłki przez kuriera.

 4. W przypadku wyboru Płatności w trybie, o którym mowa w ust. 2 pkt a) i b) powyżej, Klient zostaje automatycznie przekierowany do zewnętrznego serwisu płatności elektronicznych (Tpay lub PayPal) i postępuje zgodnie ze wskazówkami tam zawartymi. Dokonanie płatności przy użyciu zewnętrznego operatora wymaga dokonania rejestracji w wybranym serwisie płatniczym.

 5. Dniem dokonania Płatności jest dzień zaksięgowania należności na rachunku bankowym AlmiDecor bądź otrzymania potwierdzenia zaakceptowanej płatności od zewnętrznego operatora płatniczego.

 6. Płatności za pobraniem (przy odbiorze Zamówienia od firmy kurierskiej) mogą być dokonywane poprzez płatność gotówką dla kuriera dla Zamówień realizowanych przez firmę kurierską.

 7. AlmiDecor automatycznie wystawia Fakturę VAT dla klientów którzy podają numer NIP przy składaniu zamówienia.

 8. AlmiDecor akceptuje metody płatności wskazane powyżej. Informacja akceptowanych o metodach płatności znajduje się także na stronie głównej Sklepu.

 9. AlmiDecor nie pobiera dodatkowych płatności za wybraną przez Ciebie formę płatności ponad koszty ponoszone w tym zakresie przez AlmiDecor.Wszystkie formy płatności spełniają najwyższe standardy bezpieczeństwa Twoich danych.

§5

Dostawa

 1. Towar zakupiony w sklepie almidecor.com dostarczany jest na adres wskazany w Zamówieniu.

 2. Dostawa zamówionych Towarów realizowana jest na terenie Unii Europejskiej.

 3. W AlmiDecor proponujemy następujące opcje dostawy:

  1. Dostawa Standard:

   • Dostawa Standard obejmuje wysyłkę towarów na adres wskazany przez Klienta bez opcji dodatkowego rozpakowania i montażu.

   • Dostawa Standard na terenie UE każdorazowo jest wyceniana indywidualnie

   • Dostawa Standard realizowana jest na terenie całej Polski oraz krajów Unii Europejskiej.

   • Dostawa Standard (przesyłka kurierska) na terenie Polski realizowana jest w przypadku płatności zarówno z góry (przed realizacją Zamówienia), jak i za pobraniem (przy odbiorze Zamówienia),

   • Dostawa Gabaryt (przesyłka gabarytowa) na terenie Polski realizowana jest tylko w przypadku płatności z góry (przed realizacją Zamówienia), brak możliwości zapłaty przy odbiorze Zamówienia,

   • Dostawa Gabaryt (przesyłka kurierska lub przesyłka gabarytowa) w pozostałych krajach Unii Europejskiej realizowana jest tylko w przypadku płatności z góry (przed realizacją Zamówienia), brak możliwości zapłaty przy odbiorze Zamówienia.

 4. Zamówiony Towar wysyłany jest w terminie podanym w procesie składania Zamówienia oraz na stronie sklepu w Koszyku zamówienia. Towar wysyłany jest po zaksięgowaniu wpłaty na naszym koncie lub po otrzymaniu potwierdzenia wpłaty od naszego partnera rozliczeniowego.

 5. W przypadku Towarów, którymi dysponujemy na bieżąco czas doręczenia Towarów nie powinien być dłuższy niż 4 dni robocze liczone od dnia wysyłki.

 6. Szczegóły dotyczące realizacji dostawy Towarów otrzymują Państwo w procesie składania Zamówienia w Koszyku, przy wybranym Towarze, a także w karcie „Podsumowanie Zamówienia”.

 7. Przy odbiorze przesyłki, po podpisaniu listu przewozowego, prosimy otworzyć paczkę, a następnie bardzo dokładnie sprawdzić, czy zamówiony Towar nie posiada żadnych uszkodzeń mechanicznych. W przypadku stwierdzenia uszkodzeń mechanicznych, powstałych w transporcie, należy odmówić przyjęcia paczki oraz spisać z kurierem protokół szkody. O zaistniałym problemie prosimy poinformować obsługę sklepu mailowo ([email protected]) lub telefonicznie (22 490 80 10).

 8. WAŻNE! W przypadku niedokonania pełnej płatności za Zamówienie w terminie do 14 dni od dnia złożenia Zamówienia, Sprzedawca ma prawo do odstąpienia od Umowy. Informację o odstąpieniu od umowy poprzedzona jest mailowym przypomnieniem do uiszczenia opłaty za Zamówienie pod rygorem anulowania Zamówienia.

§6

Odstąpienie od Umowy

 1. Jeżeli zawierają Państwo Umowę jako Konsumenci, przysługuje Państwu prawo do odstąpienia od zawartej Umowy bez podania przyczyny, na zasadach wskazanych poniżej.

 2. Termin do odstąpienia od Umowy wygasa po upływie 14 dni od dnia, w którym weszli Państwo w posiadanie Towarów lub w którym osoba trzecia inna niż przewoźnik i wskazana przez Państwa weszła w posiadanie Towarów.

 3. Aby skorzystać z prawa odstąpienia od Umowy, muszą Państwo poinformować nas o swojej decyzji o odstąpieniu od Umowy w drodze jednoznacznego oświadczenia (na przykład pismo wysłane pocztą, faksem lub pocztą elektroniczną), przesłanego na adres: AL. Marszałka Józefa Piłsudskiego 70, 18-400 Łomża.

 4. Mogą Państwo skorzystać z wzoru formularza odstąpienia od Umowy, który zostanie Państwu dostarczony wraz z Towarem, jednak nie jest to obowiązkowe. Mogą Państwo również wypełnić i przesłać skanem formularz odstąpienia od Umowy lub jakiekolwiek inne jednoznaczne oświadczenie pocztą elektroniczną, na następujący adres e-mail: [email protected]. Jeżeli skorzystają Państwo z tej możliwości, prześlemy Państwu niezwłocznie potwierdzenie otrzymania informacji o odstąpieniu od Umowy na trwałym nośniku (na przykład pocztą elektroniczną).

 5. Aby zachować termin do odstąpienia od Umowy, wystarczy, aby wysłali Państwo informację dotyczącą wykonania przysługującego Państwu prawa odstąpienia od Umowy przed upływem terminu do odstąpienia od Umowy.

 6. Towary, co do których następuje odstąpienie od Umowy, należy odesłać na następujący adres pocztowy: AL. Marszałka Józefa Piłsudskiego 70, 18-400 Łomża, niezwłocznie, a w każdym razie nie później niż 14 dni od dnia, w którym poinformowali nas Państwo o odstąpieniu od niniejszej umowy. Termin jest zachowany, jeżeli odeślą Państwo Towar przed upływem terminu 14 dni.

 7. W przypadku odstąpienia od Umowy, AlmiDecor zwraca Państwu koszt zakupionego towaru oraz koszty dostawy do Klienta wybrane podczas składania Zamówienia (Standard lub Premium). Zwrot tych kosztów następuje w terminie 14 dni od dnia, w którym zostaliśmy poinformowani o Państwa decyzji o wykonaniu prawa odstąpienia od Umowy.

 8. AlmiDecor nie ponosi kosztów wysyłki towaru od Klienta do siedziby "Sprzedawcy". Koszty zwrotu towaru ponoszone są przez "Kupującego" - zwroty przesłane na koszt "Sprzedawcy" nie będą przyjmowane.

 9. Zwrot kosztów związanych z odstąpieniem od Umowy przez Klienta dokonywany jest przy użyciu takich samych sposobów płatności, jakie zostały użyte w pierwotnej transakcji, chyba że wyraźnie zgodziliście się Państwo na inne rozwiązanie; w każdym przypadku nie poniosą Państwo żadnych opłat w związku z tym zwrotem. W PRZYPADKU PŁATNOŚCI ZA POBRANIEM (PRZY ODBIORZE) ZWROT NASTĘPUJE NA NUMER KONTA WSKAZANY PRZEZ KLIENTA. Możemy wstrzymać się ze zwrotem płatności do czasu otrzymania Towarów lub do czasu dostarczenia nam dowodu ich odesłania, w zależności od tego, które zdarzenie nastąpi wcześniej.

 10. Na podstawie art. 38 pkt 3 ustawy o prawach konsumenta, prawo do odstąpienia od Umowy nie przysługuje Państwu, jeżeli dany Towar został wyprodukowany zgodnie z Państwa specyfikacją lub został dostosowany do Państwa zindywidualizowanych potrzeb (np. przeróbka mebli zgodnie z Państwa życzeniem),

 11. Klient ponosi odpowiedzialność za zmniejszenie wartości rzeczy będące wynikiem korzystania z towaru w sposób wykraczający poza konieczny do stwierdzenia charakteru, cech i funkcjonowania rzeczy.

§7

Reklamacje: zgodność towaru z umową / wady

Jesteśmy zobowiązani dostarczyć towar bez wad. W przypadku braku zgodności towaru z umową Konsumentowi przysługują uprawnienia określone w rozdziale 5a ustawy o prawach konsumenta. Na zasadach tam określonych Konsument może żądać naprawy lub wymiany towaru niezgodnego z umową, bądź złożyć oświadczenie o obniżeniu ceny towaru albo odstąpić od umowy. Ponosimy odpowiedzialność za brak zgodności towaru z umową ujawniony w ciągu 2 lat od jego dostarczenia, chyba że dla danego towaru określiliśmy dłuższy termin przydatności do użycia – w takim przypadku obowiązuje ten dłuższy termin. W razie braku zgodności towaru z umową powyższe postanowienia dotyczące Konsumenta stosuje się również do osoby fizycznej zawierającej umowę bezpośrednio związaną z jej działalnością gospodarczą, gdy z treści tej umowy wynika, że nie ma ona dla tej osoby charakteru zawodowego, wynikającego w szczególności z przedmiotu wykonywanej przez nią działalności gospodarczej, udostępnionego na podstawie przepisów o Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej.
Reklamacje można składać: za pośrednictwem poczty elektronicznej na adres: [email protected] na piśmie na adres: Fargotex Sp. z o.o., Aleja Legionów 114C, 18-400 Łomża kontakt telefoniczny jest możliwy pod numerem telefonu: 22 490 80 10 Informacje dotyczące ewentualnej dodatkowej gwarancji i jej szczegółowe warunki są zawsze dołączane do produktu oraz dostępne na stronach informacyjnych sklepu internetowego.
Nasz serwis obsługi klienta jest do Państwa dyspozycji: 8:00 - 16:00

WAŻNE! Podczas odbioru zamówienia prosimy o dokładne sprawdzenie czy Towar nie posiada żadnych uszkodzeń mechanicznych powstałych podczas transportu. Przy odbiorze paczki, po podpisaniu listu przewozowego, prosimy otworzyć paczkę, a następnie bardzo dokładnie sprawdzić, czy zamówiony Towar nie jest uszkodzony. W przypadku stwierdzenia uszkodzeń mechanicznych, powstałych w transporcie, należy odmówić przyjęcia paczki oraz spisać z kurierem protokół szkody. O zaistniałym problemie prosimy poinformować Dział Obsługi Klienta (tel. 22 490 80 10).

§8

Postanowienia szczególne związane ze świadczeniem przez AlmiDecor usług drogą elektroniczną

 1. W zakresie usług świadczonych drogą elektroniczną przez AlmiDecor, Regulamin stanowi regulamin świadczenia usług drogą elektroniczną w rozumieniu odpowiednich przepisów prawa.

 2. Regulamin może być bez jakichkolwiek ograniczeń pobierany ze strony almidecor.com jako plik w formacie pdf, zapisywany na nośnikach pamięci oraz wydrukowany w dowolnej ilości egzemplarzy.

 3. Rodzaje i zakres usług świadczonych drogą elektroniczną przez Sklep są następujące:

  1. Zawieranie umów sprzedaży on-line – w zakresie Towarów sprzedawanych w Sklepie,

  2. Możliwość śledzenia statusu zamówienia,

  3. Możliwość dodawania opinii i komentarzy,

  4. Wysyłka newslettera – w razie wyrażenia przez Klienta zgody na otrzymywanie informacji handlowej.

 4. Warunki świadczenia usług drogą elektroniczną, a w szczególności wymagania techniczne niezbędne do współpracy z systemem teleinformatycznym, którym posługuje się Sklep są następujące

  1. połączenie z siecią Internet (o przepustowości minimalnej nie niższej niż 1 Mbits/ 512 kbits, adres stały, publiczny),

  2. przeglądarka internetowa umożliwiająca wyświetlanie na ekranie komputera dokumentów hipertekstowych (HTML), typu Firefox, Internet Explorer lub podobna,

  3. posiadanie konta poczty elektronicznej.

 5. Zakazane jest dostarczanie przez Klientów Sklepu treści o charakterze bezprawnym.

 6. Tryb postępowania reklamacyjnego dotyczącego usług świadczonych drogą elektroniczną jest następujący:

  1. W zakresie wykonania Umów sprzedaży warunki składania reklamacji określa § 7 Regulamin,

  2. W zakresie nie dotyczącym wykonania umów sprzedaży usługobiorcy mają prawo składać reklamacje w sprawach dotyczących usług świadczonych drogą elektroniczną przez AlmiDecor w sposób opisany poniżej,

   • Reklamacja może zostać wysłana pocztą elektroniczną na adres: [email protected] lub wniesiona pisemnie na adres: Fargotex Sp. z o.o.,Al. Legionów 114C, 18-400 Łomża,

   • Reklamacja powinna zawierać oznaczenie usługobiorcy i wskazanie okoliczności uzasadniających jej złożenie,

   • Dołożymy starań, aby reklamacje były rozpatrywane bez zbędnej zwłoki,

   • O uwzględnieniu lub odmowie uwzględnienia reklamacji Sklep zawiadomi usługobiorcę niezwłocznie po jej rozpatrzeniu.

 7. Informujemy, że korzystanie z usług świadczonych drogą elektroniczną za pośrednictwem sieci Internet wiąże się z ryzykiem m.in. w zakresie: (i) działania programów typu malware czyli oprogramowania, które jest w stanie, po uruchomieniu, zarazić pliki w sposób samopowielający, zazwyczaj nie będąc zauważonym przez użytkownika, (ii) obecności i działania robaków internetowych (worm), czyli szkodliwego oprogramowania zdolnego do samopowielania, (iii) możliwości zadziałania oprogramowania typu spyware, to jest oprogramowania szpiegującego działania użytkownika w Internecie, instalującego się bez jego wiedzy, zgody i kontroli. Sprzedawca dokłada starań, aby korzystanie ze Sklepu było bezpieczne i nie powodowało powyższych niedogodności dla Kupującego.

§9

Dane osobowe

Kwestie ochrony danych osobowych Klientów zostały uregulowane w odrębnym dokumencie „Polityka prywatności”, dostępnym adresem: [].

§10

Postanowienia końcowe

 1. Niniejszy Regulamin jest dostępny pod adresem elektronicznym almidecor.com w wersji elektronicznej, umożliwiającej jego pozyskanie, odtwarzanie i utrwalanie za pomocą systemu teleinformatycznego, którym posługuje się Klient.

 2. Sprzedawca może zmienić Regulamin w przypadku:

  1. zmiany przedmiotu działalności Sprzedawcy;

  2. dokonania technicznej modyfikacji Sklepu wymagających dostosowania do nich postanowień Regulaminu;

  3. prawnego obowiązku dokonania zmian, w tym obowiązku dostosowania Regulaminu do zmienionego brzmienia aktów prawa powszechnie obowiązującego.

 3. O zmianie Regulaminu, Klienci posiadający Konto zostaną powiadomieni w drodze korespondencji e-mail. Zmiany w Regulaminie nie maja wpływu na Zamówienia złożone przed dniem wejścia w życie zmian. W przypadku braku akceptacji zmian w Regulaminie, Klient uprawniony jest do wypowiedzenia umowy o świadczenie usług droga elektroniczną (utworzenie Konta) poprzez przesłanie, w terminie 14 dni od dnia wejścia zmian w życie, oświadczenia na adres siedziby Sprzedawcy lub drogą korespondencji e-mail. Brak wypowiedzenia uznaje się za zgodę na świadczenie przez Sprzedawcę usług drogą elektroniczną zgodnie z nowymi postanowieniami Regulaminu.

 4. Wszelkie spory wynikające z realizacji postanowień Umowy i Regulaminu strony będą starały się w pierwszej kolejności załatwiać drogą porozumienia. W razie jego braku spory podlegają rozstrzygnięciu przez sąd powszechny właściwy według przepisów prawa.

 5. W sprawach nieuregulowanych w niniejszym Regulaminie zastosowanie mają przepisy prawa polskiego, w szczególności Kodeksu cywilnego oraz Ustawy o prawach konsumenta.

Załączniki do pobrania: