REGULAMIN AKCJI PROMOCYJNEJ „ODMIEŃ SWOJE WNĘTRZE”

REGULAMIN AKCJI PROMOCYJNEJ „ODMIEŃ SWOJE WNĘTRZE"


§ 1.
Postanowienia ogólne


1. Niniejszy regulamin (dalej: „Regulamin") określa zasady i warunki udziału w akcji promocyjnej „Odmień swoje wnętrze" (dalej: „Akcja promocyjna") organizowanej przez FARGOTEX spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Łomży (adres siedziby: al. Legionów 114C, 18-400 Łomża), wpisaną do rejestru przedsiębiorców prowadzonego przez Sąd Rejonowy w Białymstoku XII Wydział Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000183232, posiadającą NIP: 7181721036, numer REGON 45069208, o kapitale zakładowym wwysokości 200.000,00 zł (dalej: „AlmiDecor").

2. W sprawach dotyczących Akcji promocyjnej, Klienci i Uczestnicy mogą kontaktować się z AlmiDecor za pomocą:
a) poczty elektronicznej - pod adresem: [email protected];
b) telefonicznie - pod numerem: 22 490 80 10.

3. Warunkiem wzięcia udziału w Akcji promocyjnej jest uprzednie zapoznanie się i akceptacja Regulaminu.

4. Akcja promocyjna jest przyrzeczeniem publicznym w rozumieniu art. 919 ustawy z dnia 23 kwietnia 1964 roku - Kodeks cywilny.

5. Zasady przetwarzania danych osobowych przez AlmiDecor określa polityka prywatności dostępna pod adresem: https://almidecor.com/pl/polityka-prywatnosci.

6. Użyte w Regulaminie terminy pisane wielką literą mają następujące znaczenie:
a) Karta podarunkowa - karta podarunkowa o wartości 100 zł w postaci fizycznej, wydawana Uczestnikom w ramach Akcji promocyjnej;
b) Klient - osoba, która zawarła z AlmiDecor umowę sprzedaży Towaru;
c) Regulamin Kart podarunkowych - Regulamin Kart podarunkowych AlmiDecor dostępny pod adresem https://almidecor.com/pl/regulamin-kart-podarunkowych;
d) Regulamin Sklepu AlmiDecor - Regulamin Sklepu AlmiDecor dostępny pod adresem: https://almidecor.com/pl/regulamin-sklepu;
e) Sklep AlmiDecor - sklep internetowy prowadzony przez AlmiDecor pod adresem: https://almidecor.com/;
f) Showroom AlmiDecor – sklep stacjonarny prowadzony w Galerii Ethos, pod adresem: Plac Trzech Krzyży 10/14, 00-499 Warszawa
g) Towar - każdy dywan znajdujący się w ofercie Sklepu AlmiDecor lub Showroomu AlmiDecor;
h) Uczestnik - Klient, który spełnił określone w Regulaminie warunki udziału w Akcji promocyjnej i otrzymał co najmniej jedną Kartę podarunkową.

7. Użyte w Regulaminie terminy pisane wielką literą, które nie zostały zdefiniowane w ust. 6 powyżej albo w innych postanowieniach Regulaminu, mają znaczenie nadane im przez Regulamin Kart podarunkowych.

8. W zakresie nieuregulowanym w Regulaminie, do Kart podarunkowych stosuje się postanowienia Regulaminu Kart podarunkowych.

9. Akcja promocyjna trwa od dnia 10 lutego 2021 r. do dnia 30 kwietnia 2021 r. Okres trwania Akcji promocyjnej wskazany w zdaniu poprzedzającym może być jednostronnie wydłużony przez AlmiDecor.


§ 2.
Zasady udziału w Akcji promocyjnej


1. Udział w Akcji promocyjnej jest dobrowolny.

2. W akcji promocyjnej może wziąć udział Klient, który w okresie trwania Akcji promocyjnej spełni łącznie następujące warunki:
a) zawrze z AlmiDecor co najmniej jedną umowę sprzedaży, której przedmiotem będzie co najmniej jedna sztuka Towaru;
b) dokona płatności ceny Towaru i dokona jego odbioru;
c) nie skorzysta z prawa odstąpienia od umowy zawartej na odległość, o którym mowa w art. 27 i n. ustawy z dnia 30 maja 2014 r. o prawach konsumenta. W przypadku skorzystania przez Klienta z prawa, o którym mowa w zdaniu poprzedzającym, traci on możliwość uczestnictwa w Akcji promocyjnej.

3. W przypadku spełnienia warunków wskazanych w ust. 2 powyżej, Klient otrzymuje Kartę podarunkową. W momencie otrzymania Karty podarunkowej, Klient staje się Uczestnikiem.

4. Wydanie Karty podarunkowej następuje:
a) w przypadku zawarcia umowy sprzedaży Towaru w Showroomie AlmiDecor - wraz z wydanym Towarem;
b) w przypadku zawarcia umowy sprzedaży Towaru w Sklepie AlmiDecor - za pomocą przesyłki pocztowej nadanej przez AlmiDecor pod adres podany przez Klienta podczas składania zamówienia niezwłocznie po bezskutecznym upływie terminu na odstąpienie od umowy zawartej na odległość (wynoszącym 14 dni i liczonym od dnia dostarczenia Towaru Klientowi).

5. Liczba Kart podarunkowych wydawanych Uczestnikowi odpowiada liczbie sztuk Towaru nabytych przez niego zgodnie z warunkami wskazanymi w ust. 2 powyżej, niezależnie od liczby zawartych w tym celu umów sprzedaży Towaru.

6. Liczba umów sprzedaży Towaru możliwych do zawarcia przez jednego Uczestnika w ramach Akcji promocyjnej ograniczona jest wielkością zapasów Towaru posiadaną przez AlmiDecor.

7. Zawarcie umowy sprzedaży Towaru w Sklepie AlmiDecor oraz jej realizacja następuje zgodnie z postanowieniami Regulaminu Sklepu AlmiDecor.

8. Zasady korzystania z Kart podarunkowych określa Regulamin Kart podarunkowych.


§ 3.
Reklamacje


1. W przypadku wystąpienia nieprawidłowości dotyczących Akcji promocyjnej, Klient lub Uczestnik może złożyć w tej sprawie reklamację.

2. Reklamacje mogą być składane wyłącznie w okresie trwania Akcji promocyjnej oraz w terminie 7 dni od dnia jej zakończenia.

3. Reklamacje mogą być składane za pomocą:
a) poczty elektronicznej - pod adresem: [email protected];
b) poczty tradycyjnej - pod adresem: Biuro Obsługi Klienta, Al. Legionów 114C, 18-400 Łomża.

4. Reklamacja powinna zawierać:
a) imię i nazwisko Klienta lub Uczestnika;
b) adres poczty elektronicznej lub adres poczty tradycyjnej;
c) szczegółowy opis dostrzeżonych nieprawidłowości.

5. AlmiDecor udziela odpowiedzi na reklamację w terminie 30 dni od dnia jej otrzymania w prawidłowej i kompletnej formie.

6. Odpowiedź na reklamacje udzielana za pomocą poczty elektronicznej lub poczty tradycyjnej.


§ 4.
Postanowienia końcowe


1. AlmiDecor może dokonać zmiany w Regulaminie w przypadku:
a) zmiany przedmiotu działalności AlmiDecor;
b) prawnego obowiązku dokonania zmian, w tym obowiązku dostosowania Regulaminu do aktualnego stanu prawnego;
c) decyzji AlmiDecor o wprowadzeniu bardziej korzystnych dla Klientów i Uczestników warunków udziału w Akcji promocyjnej.

2. Zmiana Regulaminu nie może skutkować wprowadzeniem mniej korzystnych dla Klientów i Uczestników warunków udziału w Akcji promocyjnej.

3. O zmianie Regulaminu AlmiDecor informuje poprzez opublikowanie jego zmienionej wersji w Sklepie AlmiDecor na co najmniej 14 dni przed dniem wejścia zmian w życie.

4. Klient lub Uczestnik, który nie zgadza się na zmianę Regulaminu, może do czasu wejścia zmian w życie złożyć sprzeciw. Złożenie sprzeciwu może nastąpić za pomocą środków komunikacji wskazanych w § 3 ust. 2 Regulaminu.

5. W przypadku złożenia sprzeciwu, o którym mowa w ust. 4 powyżej, do Klienta lub Uczestnika stosuje się postanowienia Regulaminu w brzmieniu sprzed dokonania zmiany.

6. Regulamin obowiązuje od dnia 10 lutego 2021 r.