REGULAMIN AKCJI PROMOCYJNEJ „ODMIEŃ SWOJE WNĘTRZE”

REGULAMIN AKCJI PROMOCYJNEJ „ODMIEŃ SWOJE WNĘTRZE”

 

§ 1.

Postanowienia ogólne

 

 1. Niniejszy regulamin (dalej: „Regulamin”) określa zasady i warunki udziału w akcji promocyjnej „Odmień swoje wnętrze” (dalej: „Akcja promocyjna”) organizowanej przez FARGOTEX spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Łomży (adres siedziby: al. Legionów 114C, 18-400 Łomża), wpisaną do rejestru przedsiębiorców prowadzonego przez Sąd Rejonowy w Białymstoku XII Wydział Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000183232, posiadającą NIP: 7181721036, numer REGON 45069208, o kapitale zakładowym w wysokości 200.000,00 zł (dalej: „AlmiDecor”).
 2. W sprawach dotyczących Akcji promocyjnej, Klienci i Uczestnicy mogą kontaktować się z AlmiDecor za pomocą:

a)      poczty elektronicznej - pod adresem: [email protected];

b)     telefonicznie - pod numerem: 22 490 80 10.

 1. Warunkiem wzięcia udziału w Akcji promocyjnej jest uprzednie zapoznanie się i akceptacja Regulaminu.
 2. Akcja promocyjna jest przyrzeczeniem publicznym w rozumieniu art. 919 ustawy z dnia 23 kwietnia 1964 roku - Kodeks cywilny.
 3. Zasady przetwarzania danych osobowych przez AlmiDecor określa polityka prywatności dostępna pod adresem: https://almidecor.com/pl/polityka-prywatnosci.
 4. Użyte w Regulaminie terminy pisane wielką literą mają następujące znaczenie:

a)      Karta podarunkowa - karta podarunkowa o wartości 100 zł w postaci fizycznej, wydawana Uczestnikom w ramach Akcji promocyjnej;

b)     Klient - osoba, która zawarła z AlmiDecor umowę sprzedaży Towaru;

c)      Regulamin Kart podarunkowych - Regulamin Kart podarunkowych AlmiDecor dostępny pod adresem https://almidecor.com/pl/regulamin-kart-podarunkowych;

d)     Regulamin Sklepu AlmiDecor - Regulamin Sklepu AlmiDecor dostępny pod adresem: https://almidecor.com/pl/regulamin;

e)     Sklep AlmiDecor - sklep internetowy prowadzony przez AlmiDecor pod adresem: https://almidecor.com/;

f)       Showroom AlmiDecor – sklep stacjonarny prowadzony w Galerii Ethos, pod adresem: Plac Trzech Krzyży 10/14, 00-499 Warszawa

g)      Towar - dowolny dywan znajdujący się w ofercie Sklepu AlmiDecor lub Showroomu AlmiDecor o wartości minimum 699zł brutto;

h)     Uczestnik - Klient, który spełnił określone w Regulaminie warunki udziału w Akcji promocyjnej i otrzymał co najmniej jedną Kartę podarunkową.

 1. Użyte w Regulaminie terminy pisane wielką literą, które nie zostały zdefiniowane w ust. 6 powyżej albo w innych postanowieniach Regulaminu, mają znaczenie nadane im przez Regulamin Kart podarunkowych.
 2. W zakresie nieuregulowanym w Regulaminie, do Kart podarunkowych stosuje się postanowienia Regulaminu Kart podarunkowych.
 3. Akcja promocyjna trwa od dnia 1 maja 2021 r. do dnia 31 maja 2021 r. Okres trwania Akcji promocyjnej wskazany w zdaniu poprzedzającym może być jednostronnie wydłużony przez AlmiDecor.

 

§ 2.

Zasady udziału w Akcji promocyjnej

 

 1. Udział w Akcji promocyjnej jest dobrowolny.
 2. W akcji promocyjnej może wziąć udział Klient, który w okresie trwania Akcji promocyjnej spełni łącznie następujące warunki:

a)      zawrze z AlmiDecor co najmniej jedną umowę sprzedaży, której przedmiotem będzie co najmniej jedna sztuka Towaru;

b)     dokona płatności ceny Towaru i dokona jego odbioru;

c)      nie skorzysta z prawa odstąpienia od umowy zawartej na odległość, o którym mowa w art. 27 i n. ustawy z dnia 30 maja 2014 r. o prawach konsumenta. W przypadku skorzystania przez Klienta z prawa, o którym mowa w zdaniu poprzedzającym, traci on możliwość uczestnictwa w Akcji promocyjnej.

 1. W przypadku spełnienia warunków wskazanych w ust. 2 powyżej, Klient otrzymuje Kartę podarunkową. W momencie otrzymania Karty podarunkowej, Klient staje się Uczestnikiem.
 2. Wydanie Karty podarunkowej następuje:

a)      w przypadku zawarcia umowy sprzedaży Towaru w Showroomie AlmiDecor - wraz z wydanym Towarem;

b)     w przypadku zawarcia umowy sprzedaży Towaru w Sklepie AlmiDecor - za pomocą przesyłki pocztowej nadanej przez AlmiDecor pod adres podany przez Klienta podczas składania zamówienia niezwłocznie po bezskutecznym upływie terminu na odstąpienie od umowy zawartej na odległość (wynoszącym 14 dni i liczonym od dnia dostarczenia Towaru Klientowi).

 

 1. Liczba Kart podarunkowych wydawanych Uczestnikowi odpowiada liczbie sztuk Towaru nabytych przez niego zgodnie z warunkami wskazanymi w ust. 2 powyżej, niezależnie od liczby zawartych w tym celu umów sprzedaży Towaru.
 2. Liczba umów sprzedaży Towaru możliwych do zawarcia przez jednego Uczestnika w ramach Akcji promocyjnej ograniczona jest wielkością zapasów Towaru posiadaną przez AlmiDecor.
 3. Zawarcie umowy sprzedaży Towaru w Sklepie AlmiDecor oraz jej realizacja następuje zgodnie z postanowieniami Regulaminu Sklepu AlmiDecor.
 4. Zasady korzystania z Kart podarunkowych określa Regulamin Kart podarunkowych.

 

§ 3.

Reklamacje

 

 1. W przypadku wystąpienia nieprawidłowości dotyczących Akcji promocyjnej, Klient lub Uczestnik może złożyć w tej sprawie reklamację.
 2. Reklamacje mogą być składane wyłącznie w okresie trwania Akcji promocyjnej oraz w terminie 7 dni od dnia jej zakończenia.
 3. Reklamacje mogą być składane za pomocą:

a)      poczty elektronicznej - pod adresem: [email protected];

b)     poczty tradycyjnej - pod adresem: Biuro Obsługi Klienta, Al. Legionów 114C, 18-400 Łomża.

 1. Reklamacja powinna zawierać:

a)      imię i nazwisko Klienta lub Uczestnika;

b)     adres poczty elektronicznej lub adres poczty tradycyjnej;

c)      szczegółowy opis dostrzeżonych nieprawidłowości.

 1. AlmiDecor udziela odpowiedzi na reklamację w terminie 30 dni od dnia jej otrzymania w prawidłowej i kompletnej formie.
 2. Odpowiedź na reklamacje udzielana za pomocą poczty elektronicznej lub poczty tradycyjnej.

 

§ 4.

Postanowienia końcowe

 

 1. AlmiDecor może dokonać zmiany w Regulaminie w przypadku:

a)      zmiany przedmiotu działalności AlmiDecor;

b)     prawnego obowiązku dokonania zmian, w tym obowiązku dostosowania Regulaminu do aktualnego stanu prawnego;

c)      decyzji AlmiDecor o wprowadzeniu bardziej korzystnych dla Klientów i Uczestników warunków udziału w Akcji promocyjnej.

 1. Zmiana Regulaminu nie może skutkować wprowadzeniem mniej korzystnych dla Klientów i Uczestników warunków udziału w Akcji promocyjnej.
 2. O zmianie Regulaminu AlmiDecor informuje poprzez opublikowanie jego zmienionej wersji w Sklepie AlmiDecor na co najmniej 14 dni przed dniem wejścia zmian w życie.
 3. Klient lub Uczestnik, który nie zgadza się na zmianę Regulaminu, może do czasu wejścia zmian w życie złożyć sprzeciw. Złożenie sprzeciwu może nastąpić za pomocą środków komunikacji wskazanych w § 3 ust. 2 Regulaminu.
 4. W przypadku złożenia sprzeciwu, o którym mowa w ust. 4 powyżej, do Klienta lub Uczestnika stosuje się postanowienia Regulaminu w brzmieniu sprzed dokonania zmiany.
 5. Regulamin obowiązuje od dnia 1 maja 2021 r.