REGULAMIN AKCJI PROMOCYJNEJ „WYDAJ 500ZŁ, ZYSKAJ 100 ZŁ NA KOLEJNE ZAKUPY ”

 

§ 1. 

Postanowienia ogólne

 

Niniejszy regulamin (dalej: „Regulamin”) określa zasady i warunki udziału w akcji promocyjnej „Odmień swoje wnętrze” (dalej: „Akcja promocyjna”) organizowanej przez FARGOTEX spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Łomży (adres siedziby: al. Legionów 114C, 18-400 Łomża), wpisaną do rejestru przedsiębiorców prowadzonego przez Sąd Rejonowy w Białymstoku XII Wydział Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000183232, posiadającą NIP: 7181721036, numer REGON 45069208, o kapitale zakładowym w wysokości 200.000,00 zł (dalej: „AlmiDecor”).

W sprawach dotyczących Akcji promocyjnej, Klienci i Uczestnicy mogą kontaktować się z AlmiDecor za pomocą:

a)      poczty elektronicznej - pod adresem: [email protected];

b)     telefonicznie - pod numerem: 22 490 80 10.

Warunkiem wzięcia udziału w Akcji promocyjnej jest uprzednie zapoznanie się i akceptacja Regulaminu.

Akcja promocyjna jest przyrzeczeniem publicznym w rozumieniu art. 919 ustawy z dnia 23 kwietnia 1964 roku - Kodeks cywilny.

Zasady przetwarzania danych osobowych przez AlmiDecor określa polityka prywatności dostępna pod adresem: https://almidecor.com/pl/polityka-prywatnosci.

Użyte w Regulaminie terminy pisane wielką literą mają następujące znaczenie:

a)      Kod Rabatowy - karta podarunkowa o wartości 100 zł w postaci elektronicznej, wydawany Uczestnikom w ramach Akcji promocyjnej;

b)     Klient - osoba, która zawarła z AlmiDecor umowę sprzedaży Towaru;

c)      Regulamin Kart podarunkowych - Regulamin Kart podarunkowych AlmiDecor dostępny pod adresem https://almidecor.com/pl/regulamin-kart-podarunkowych;

d)     Regulamin Sklepu AlmiDecor - Regulamin Sklepu AlmiDecor dostępny pod adresem: https://almidecor.com/pl/regulamin;

e)     Sklep AlmiDecor - sklep internetowy prowadzony przez AlmiDecor pod adresem: https://almidecor.com/;

f)      Towar - dowolny nieprzeceniony towar znajdujący się w ofercie Sklepu AlmiDecor.com o wartości sumarycznej minimum 500 zł

h)     Uczestnik - Klient, który spełnił określone w Regulaminie warunki udziału w Akcji promocyjnej i otrzymał co najmniej jeden Kod Rabatowy.

 

Użyte w Regulaminie terminy pisane wielką literą, które nie zostały zdefiniowane w ust. 6 powyżej albo w innych postanowieniach Regulaminu, mają znaczenie nadane im przez Regulamin Kart podarunkowych.

W zakresie nieuregulowanym w Regulaminie, do Kart podarunkowych stosuje się postanowienia Regulaminu Kart podarunkowych.

Akcja promocyjna trwa od dnia 13 maja 2022 r. do dnia 18 maja 2022 r. Okres trwania Akcji promocyjnej wskazany w zdaniu poprzedzającym może być jednostronnie wydłużony przez AlmiDecor.

 

 

§ 2.

Zasady udziału w Akcji promocyjnej

 1. Udział w Akcji promocyjnej jest dobrowolny.
 2. W akcji promocyjnej może wziąć udział Klient, który w okresie trwania Akcji promocyjnej spełni łącznie następujące warunki:

a)      zawrze z AlmiDecor co najmniej jedną umowę sprzedaży, której przedmiotem będzie co najmniej jedna sztuka Towaru lub koszyk zakupowy o kwocie minimum 500 zł

b)     dokona płatności ceny Towaru i dokona jego odbioru;

c)      nie skorzysta z prawa odstąpienia od umowy zawartej na odległość, o którym mowa w art. 27 i n. ustawy z dnia 30 maja 2014 r. o prawach konsumenta. W przypadku skorzystania przez Klienta z prawa, o którym mowa w zdaniu poprzedzającym, traci on możliwość uczestnictwa w Akcji promocyjnej.

 1. W przypadku spełnienia warunków wskazanych w ust. 2 powyżej, Klient otrzymuje Kod Rabatowy. W momencie otrzymania Kodu Rabatowego, Klient staje się Uczestnikiem.
 2. Wydanie Kod rabatowy następuje:

a)     w przypadku zawarcia umowy sprzedaży Towaru w Sklepie AlmiDecor - za pomocą poczty elektronicznej nadanej przez AlmiDecor pod adres mailowy podany przez Klienta podczas składania zamówienia niezwłocznie po bezskutecznym upływie terminu na odstąpienie od umowy zawartej na odległość (wynoszącym 14 dni i liczonym od dnia dostarczenia Towaru Klientowi).

 

 1. Jeden Klient może otrzymać tylko jeden Kod Rabatowy, niezależnie od tego o ile jego zakupy przekroczyły kwotę 500 zł.
 2. Liczba umów sprzedaży Towaru możliwych do zawarcia przez jednego Uczestnika w ramach Akcji promocyjnej ograniczona jest wielkością zapasów Towaru posiadaną przez AlmiDecor.
 3. Zawarcie umowy sprzedaży Towaru w Sklepie AlmiDecor oraz jej realizacja następuje zgodnie z postanowieniami Regulaminu Sklepu AlmiDecor. 

 

 

§ 3.

Wykorzystanie Kodu Rabatowego

 1. Kod Rabatowy można wykorzystać do 31 grudnia 2022 roku.
 2. Aby wykorzystać Kod Rabatowy należy dokonać zakupów za minimum 300zł. 
 3. Kod Rabatowy można wykorzystać tylko raz.
 4. Przy jednym zakupie można wykorzystać tylko jeden Kod Rabatowy.

 

§ 4.

Reklamacje

 1. W przypadku wystąpienia nieprawidłowości dotyczących Akcji promocyjnej, Klient lub Uczestnik może złożyć w tej sprawie reklamację.
 2. Reklamacje mogą być składane wyłącznie w okresie trwania Akcji promocyjnej oraz w terminie 7 dni od dnia jej zakończenia.
 3. Reklamacje mogą być składane za pomocą:

a)      poczty elektronicznej - pod adresem: [email protected];

b)     poczty tradycyjnej - pod adresem: Biuro Obsługi Klienta, Al. Legionów 114C, 18-400 Łomża.

 1. Reklamacja powinna zawierać:

a)      imię i nazwisko Klienta lub Uczestnika;

b)     adres poczty elektronicznej lub adres poczty tradycyjnej;

c)      szczegółowy opis dostrzeżonych nieprawidłowości.

 

 1. AlmiDecor udziela odpowiedzi na reklamację w terminie 30 dni od dnia jej otrzymania w prawidłowej i kompletnej formie.
 2. Odpowiedź na reklamacje udzielana za pomocą poczty elektronicznej lub poczty tradycyjnej.

 

 

§ 5.

Postanowienia końcowe

 1. AlmiDecor może dokonać zmiany w Regulaminie w przypadku:

a)      zmiany przedmiotu działalności AlmiDecor;

b)     prawnego obowiązku dokonania zmian, w tym obowiązku dostosowania Regulaminu do aktualnego stanu prawnego;

c)      decyzji AlmiDecor o wprowadzeniu bardziej korzystnych dla Klientów i Uczestników warunków udziału w Akcji promocyjnej.

 1. Zmiana Regulaminu nie może skutkować wprowadzeniem mniej korzystnych dla Klientów i Uczestników warunków udziału w Akcji promocyjnej.
 2. zmianie Regulaminu AlmiDecor informuje poprzez opublikowanie jego zmienionej wersji w Sklepie AlmiDecor na co najmniej 14 dni przed dniem wejścia zmian w życie.
 3. Klient lub Uczestnik, który nie zgadza się na zmianę Regulaminu, może do czasu wejścia zmian w życie złożyć sprzeciw. Złożenie sprzeciwu może nastąpić za pomocą środków komunikacji wskazanych w § 4 ust. 2 Regulaminu.
 4. W przypadku złożenia sprzeciwu, o którym mowa w ust. 4 powyżej, do Klienta lub Uczestnika stosuje się postanowienia Regulaminu w brzmieniu sprzed dokonania zmiany.
 5. Regulamin obowiązuje od dnia 13 maja 2022 r.