Regulamin Akcji promocyjnej „Świeca AlmiDecor za 1 zł”

§ 1.

Postanowienia ogólne

 

 1. Niniejszy regulamin (dalej: „Regulamin”) określa zasady i warunki udziału w akcji promocyjnej [Świeca AlmiDecor za 1 zł] (dalej: „Akcja promocyjna”) organizowanej przez FARGOTEX spółka z ograniczoną odpowiedzialności z siedzibą w Łomży (adres siedziby: al. Legionów 114C, 18-400 Łomża), wpisaną do rejestru przedsiębiorców prowadzonego przez Sąd Rejonowy w Białymstoku XII Wydział Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000183232, posiadającą NIP: 7181721036, numer REGON 45069208, o kapitale zakładowym w wysokości 200.000,00 zł (dalej: „AlmiDecor”).
 2. W sprawach dotyczących Akcji promocyjnej, Uczestnicy mogą kontaktować się z AlmiDecor za pomocą:
  1. poczty elektronicznej - pod adresem: [email protected];
  2. telefonicznie - pod numerem: 22 49 80 10.
 3. Warunkiem wzięcia udziału w Akcji promocyjnej jest uprzednie zapoznanie się i akceptacja Regulaminu.
 4. Akcja promocyjna jest przyrzeczeniem publicznym w rozumieniu art. 919 ustawy z dnia 23 kwietnia 1964 roku - Kodeks cywilny.
 5. Zasady przetwarzania danych osobowych przez AlmiDecor określa polityka prywatności dostępna pod adresem: https://almidecor.com/pl/polityka-prywatnosci.
 6. Użyte w Regulaminie terminy pisane wielką literą mają następujące znaczenie:
  1. Świeca AlmiDecor – świeca AlmiDecor (https://almidecor.com/pl/swieca-zapachowa-almidecor-tobacco-leather-220g ) o wartości 139 zł w postaci fizycznej, wydawana Uczestnikom w ramach Akcji promocyjnej;
  2. Klient - osoba, która zawarła z AlmiDecor umowę sprzedaży Towaru;
  3. Regulamin Sklepu AlmiDecor - Regulamin Sklepu AlmiDecor dostępny pod adresem: https://almidecor.com/pl/regulamin ;
  4. Showroom AlmiDecor - sklep stacjonarny prowadzony przez AlmiDecor pod adresem: Plac Trzech Krzyży 10/14, 00-499 Warszawa;
  5. Sklep AlmiDecor - sklep internetowy prowadzony przez AlmiDecor pod adresem: https://almidecor.com/;
  6. Towar – każdy towar znajdujący się w ofercie AlmiDecor;
  7. Uczestnik - Klient, który spełnił określone w Regulaminie warunki udziału w Akcji promocyjnej i otrzymał co najmniej jedną Kartę podarunkową.
 7. Akcja promocyjna trwa od dnia 03 lutego 2023 r. do dnia 14 lutego 2023 r. bądź do wyczerpania zapasów.

§ 2.

Zasady udziału w Akcji promocyjnej

 

 1. Udział w Akcji promocyjnej jest dobrowolny.
 2. W akcji promocyjnej może wziąć udział Klient, który w okresie trwania Akcji promocyjnej spełni łącznie następujące warunki:
  1. zawrze z AlmiDecor co najmniej jedną umowę sprzedaży, której przedmiotem będzie co najmniej jedna sztuka Towaru przekraczająca wartość 299 zł;
  2. dokona płatności ceny Towaru i dokona jego odbioru;
  3. W przypadku dokonania przez Uczestnika zwrotu Towaru zakupionego/ych w okresie trwania Akcji Promocyjnej, przy zakupie którego Uczestnik zakupił Świecę AlmiDecor (np. gdy Uczestnik skorzystał z prawa do odstąpienia od umowy), a tym samym w przypadku wystąpienia sytuacji, w której Uczestnik nie spełni warunku uczestnictwa w Promocji wskazanego w § 2 ust. 2 pkt. a) Regulaminu (tj. nabycia produktu/ów za określoną kwotę), Uczestnik powinien niezależnie od odstąpienia od umowy w zakresie zwracanego towaru odstąpić od umowy także w zakresie Świecy AlmiDecor, której nabycie w ramach Akcji promocyjnej było możliwe jedynie dzięki dokonaniu zakupu towaru/ów zgodnie z § 2 ust. 2 pkt. a) Regulaminu. Powyższe nie dotyczy sytuacji, gdy po odstąpieniu od umowy nadal jest spełniony warunek zakupu Świecy AlmiDecor w cenie promocyjnej lub w przyczyną odstąpienia od umowy jest ewentualne ujawnienie się wady zakupionego towaru.
 3. W przypadku spełnienia warunków wskazanych w ust. 2 powyżej, Klient otrzymuje Świecę AlmiDecor. W momencie otrzymania Świecy AlmiDecor, Klient staje się Uczestnikiem.
 4. W przypadku zawarcia umowy sprzedaży Towaru w Showroomie AlmiDecor, Uczestnik otrzymuje Świecę AlmiDecor, wydawaną wraz z nabytym przez niego Towarem.
 5. Zawarcie umowy sprzedaży Towaru w Sklepie AlmiDecor oraz jej realizacja następuje zgodnie z postanowieniami Regulaminu Sklepu AlmiDecor.

 

§ 3.

Reklamacje

 

 1. W przypadku wystąpienia nieprawidłowości dotyczących Akcji promocyjnej, Klient lub Uczestnik może złożyć w tej sprawie reklamację.
 2. Reklamacje mogą być składane wyłącznie w okresie trwania Akcji promocyjnej oraz w terminie 7 dni od dnia jej zakończenia.
 3. Reklamacje mogą być składane za pomocą:
  1. poczty elektronicznej - pod adresem: [email protected];
  2. poczty tradycyjnej - pod adresem: Al. Legionów 114C, 18-400 Łomża.
 4. Reklamacja powinna zawierać:
  1. imię i nazwisko Klienta lub Uczestnika;
  2. adres poczty elektronicznej lub adres poczty tradycyjnej;
  3. szczegółowy opis dostrzeżonych nieprawidłowości.
 5. AlmiDecor udziela odpowiedzi na reklamację w terminie 30 dni od dnia jej otrzymania w prawidłowej i kompletnej formie.
 6. Odpowiedź na reklamacje udzielana za pomocą poczty elektronicznej lub poczty tradycyjnej.

 

§ 4.

Postanowienia końcowe

 

 1. AlmiDecor może dokonać zmiany w Regulaminie w przypadku:
  1. zmiany przedmiotu działalności AlmiDecor;
  2. prawnego obowiązku dokonania zmian, w tym obowiązku dostosowania Regulaminu do aktualnego stanu prawnego;
  3. decyzji AlmiDecor o wprowadzeniu bardziej korzystnych dla Klientów i Uczestników warunków udziału w Akcji promocyjnej.
 2. Zmiana Regulaminu nie może skutkować wprowadzeniem mniej korzystnych dla Klientów i Uczestników warunków udziału w Akcji promocyjnej.
 3. O zmianie Regulaminu AlmiDecor informuje poprzez opublikowanie jego zmienionej wersji w Sklepie AlmiDecor na co najmniej 14 dni przed dniem wejścia zmian w życie.
 4. Klient lub Uczestnik, który nie zgadza się na zmianę Regulaminu, może do czasu wejścia zmian w życie złożyć sprzeciw. Złożenie sprzeciwu może nastąpić za pomocą środków komunikacji wskazanych w § 3 ust. 2 Regulaminu.
 5. W przypadku złożenia sprzeciwu, o którym mowa w ust. 4 powyżej, do Klienta lub Uczestnika stosuje się postanowienia Regulaminu w brzmieniu sprzed dokonania zmiany.
 6. Regulamin obowiązuje od dnia 03 lutego 2023 r.