Regulamin

Obowiązujący w sklepie AlmiDecor.com do 07.08.2017r.

§1

Postanowienia Ogólne

 1. Niniejszy Regulamin określa warunki zawierania umów sprzedaży towarów w sklepie internetowym prowadzonym w domenie almidecor.com oraz procedurę składania reklamacji dotyczących zakupionych tam towarów
 2. Podstawę prawną niniejszego Regulaminu stanowią w szczególności:
  1. Ustawa z dnia 18 lipca 2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną (Dz. U. z 2002 r. Nr 101, poz. 926),
  2. Ustawa z dnia 30 maja 2014 r. o prawach konsumenta (Dz.U. z 2014 r. poz. 827),
  3. Kodeks Cywilny z dnia 23 kwietnia 1964 r. (tekst jednolity z dnia 17 grudnia 2013 r., Dz.U. z 2014 r. poz. 121).
 3. Określenia użyte w niniejszym Regulaminie oznaczają:
  1. Sklep – sklep internetowy znajdujący w domenie internetowej almidecor.com, w ramach którego zawierane są umowy sprzedaży na odległość;
  2. AlmiDecor lub Sprzedawca - AlmiDecor.com sp. z o.o. z siedzibą przy ul. Północnej 15-19, 54-105 Wrocław, wpisana do Rejestru Przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS: 0000491579, posiadająca nr NIP: 8971796158, REGON: 022326196, będąca właścicielem Sklepu;
  3. Klient - podmiot (w tym Konsument), dokonujący zakupów w Sklepie;
  4. Konsument – osoba fizyczna dokonująca zakupów w Sklepie w celu niezwiązanym bezpośrednio z prowadzoną przez nią działalnością gospodarczą lub zawodową;
  5. Towar lub Towary – rzeczy ruchome które mogą być zakupione przez Klienta w Sklepie;
  6. Zamówienie – procedura prowadząca do zawarcia Umowy sprzedaży przy wykorzystaniu udostępnionego na stronach Sklepu formularza zamówienia;
  7. Umowa – umowa sprzedaży Towarów, zawarta między Klientem a AlmiDecor,
  8. Koszyk – formularz elektroniczny, za pośrednictwem którego Klient dokonuje Zamówienia;
  9. Rejestracja – utworzenie przez Klienta indywidualnego konta w Sklepie, ułatwiającego składanie Zamówień;
  10. Dane – dane Klienta, w tym dane o charakterze osobowym przetwarzane w celu realizacji Zamówienia;
  11. Konto – indywidualne konto Klienta utworzone po dokonaniu Rejestracji,
  12. Cena – cena jednostkowa Towaru zamieszczona w opisie Towaru, wyrażona w złotych polskich oraz zawierająca podatek od towarów i usług VAT, bez Kosztów dostawy;
  13. Koszty dostawy – koszty dostarczenia Towaru, które pokrywa Klient;
  14. Płatność – zapłata za Towar nabyty przez Klienta w Sklepie, obejmująca Cenę oraz Koszty dostawy, w sposób wybrany przez Klienta podczas dokonywania Zamówienia;
  15. Regulamin – niniejszy regulamin korzystania ze Sklepu,
 4. Informacje o Towarach w Sklepie, m.in. opisy, Ceny stanowią zaproszenie do zawarcia Umowy, w rozumieniu art. 71 Kodeksu Cywilnego, na zasadach określonych w Regulaminie.
 5. Korzystanie ze Sklepu odbywa się przy użyciu systemu teleinformatycznego. W tym celu niezbędnym jest posiadania urządzenia z dostępem do sieci Internet oraz przeglądarką internetową.
 6. Przed dokonaniem Rejestracji lub złożeniem Zamówienia Klient zobowiązany jest zapoznać się z treścią niniejszego Regulaminu oraz dokumentem określającym zasady przetwarzania danych osobowych Klientów – Polityką Prywatności i dokonać ich akceptacji.
 7. Zawartość strony internetowej Sklepu stanowi własność sprzedawcy i jest prawnie chroniona.

§2

Składanie Zamówień

 1. Możecie Państwo, jako Klienci Sklepu, złożyć Zamówienie w Sklepie korzystając ze swojego Konta Klienta lub też bez potrzeby rejestracji, wypełniając formularz Zamówienia (tzw. Koszyk).
 2. Zamówienia mogą być składane przez 24 godziny na dobę, ale ich realizacja następuje w dni robocze (od poniedziałku do piątku).
 3. Towary w Sklepie są nowe oraz wolne od wad prawnych. Jeżeli Towar ma wadę, przysługują Państwu uprawnienia z tytułu rękojmi uregulowane w Kodeksie Cywilnym, o czym piszemy także niżej.
 4. Możemy prowadzić okresowo lub jednorazowo akcje rabatowe i promocyjne wobec wybranych przez nas Klientów lub grupy Klientów. Akcje prowadzone będą według odrębnych zasad, a kiedy będzie to wymagane, na podstawie odpowiedniego regulaminu.
 5. W celu złożenia Zamówienia dokonujecie Państwo wyboru Towarów oraz określacie ilość Towarów, formę Płatności i dostawy. Wybrane Towary trafiają do Państwa Koszyka, po przejściu do którego można rozpocząć procedurę składania Zamówienia.
 6. Aby zrealizować prawidłowo Państwa Zamówienie i potwierdzić wszystkie elementy zawieranej Umowy, potrzebujemy następujących Danych:
  1. imię i nazwisko Klienta,
  2. adres dostawy,
  3. numer telefonu,
  4. adres e-mail.
 7. Podanie powyższych Danych jest dobrowolne, lecz niezbędne dla realizacji Zamówienia. W razie wątpliwości co do prawdziwości lub poprawności Danych będziemy próbowali się z Państwem skontaktować, w celu weryfikacji Danych.
 8. Po zakończeniu procesu składania Zamówienia i wyborze wszystkich parametrów dostawy, w celu wysłania Zamówienia powinni Państwo kliknąć ikonę „Zamów i Zapłać”, co jest równoznaczne z akceptacją obowiązku dokonania zapłaty Ceny oraz Kosztów dostawy za zamówione przez Państwa Towary.
 9. Po wysłaniu do nas Zamówienia w sposób wskazany w ust. 8 powyżej, otrzymacie Państwo wiadomość e-mail z potwierdzeniem zawarcia Umowy i przyjęcia Zamówienia do realizacji. Prosimy o kontakt, jeżeli nie otrzymacie Państwo maila z potwierdzeniem zamówienia.
 10. Z chwilą otrzymania wiadomości e-mail, o której mowa w ust. 9 powyżej, dochodzi do zawarcia Umowy, w ramach której AlmiDecor zobowiązane jest dostarczyć wybrane przez Państwa Towary, a Państwo zobowiązani jesteście do zapłaty Ceny oraz Kosztów dostawy.
 11. Płatności mogą być dokonywane za pomocą karty kredytowej, przelewu internetowego, korzystając z aplikacji szybkich przelewów internetowych albo przy odbiorze Towarów (płatność za pobraniem). Jeżeli nie wybrano płatności za pobraniem, rozpoczniemy realizację Zamówienia po otrzymaniu od Państwa płatności. W takim wypadku prosimy o dokonanie płatności w terminie 24 godzin od momentu otrzymania od nas potwierdzenia zawarcia Umowy, gdyż przez ten czas zarezerwujemy dla Państwa wybrane w Zamówieniu Towary. Więcej informacji o sposobie płatności znajdziesz w § 4 poniżej.
 12. AlmiDecor może zmienić asortyment Towarów w Sklepie, ich Ceny oraz Koszty dostawy. Nie zmieni to Umowy zawartej przed powyższymi zmianami.
 13. Jeżeli zamówione Towary będą niedostępne w Sklepie i nie będziemy w stanie dostarczyć ich we wskazanych terminach realizacji Zamówienia, będą mogli Państwo odstąpić od zawartej Umowy a my niezwłocznie zwrócimy zapłacone: Cenę i Koszty dostawy (jeżeli zostały poniesione).
 14. AlmiDecor umożliwia także złożenie zamówienia drogą mailową na adres [email protected] lub telefonicznie poprzez konsultanta pod numerem (71) 726 56 96. Dla tego typu zamówień obowiązują zapisy niniejszego regulaminu.

§3

Konto

 1. Sklep udostępnia możliwość utworzenia indywidualnego Konta Klienta, poprzez Rejestrację. Składając Zamówienia przy użyciu swojego Konta Klienta nie musicie Państwo każdorazowo podawać Danych, a także macie możliwość korzystania z innych funkcjonalności Sklepu, wskazanych w pkt 7 poniżej.
 2. >W celu założenia Konta Klienta należy dokonać Rejestracji, przy użyciu wskazanego na stronie Sklepu elektronicznego formularza rejestracyjnego.
 3. Formularz rejestracyjny zawiera pola, których wypełnienie jest dobrowolne, lecz niezbędne dla utworzenia Konta i składania Zamówień za jego pośrednictwem. Powinniście Państwo podać w szczególności następujące dane:
  1. imię i nazwisko,
  2. adres e-mail,
  3. numer telefonu,
  4. hasło.
 4. Prosimy o podanie poprawnych, prawdziwych Danych, abyśmy mogli prawidłowo i sprawnie zrealizować składane Zamówienia.
 5. Dostęp do Konta zabezpieczony jest wybranym przez Państwa hasłem, które można zmienić korzystając z odpowiedniej funkcjonalności udostępnionej na stronach Konta.
 6. Hasło nie powinno być udostępniane osobom trzecim. Nie dotyczy to Klientów będących przedsiębiorcami, którzy udostępniają hasło w ramach struktury organizacyjnej swego przedsiębiorstwa.
 7. Posiadanie indywidualnego Konta umożliwi Państwu w szczególności:
  1. składanie Zamówień bez potrzeby każdorazowego podawania Danych do realizacji Zamówienia (w przypadku zmiany adresu dostawy Klient ma możliwość podania kilku adresów),
  2. przeglądanie historii zakupów Klienta,
  3. monitorowanie stanu złożonych Zamówień,
 8. Po przesłaniu wypełnionego formularza rejestracyjnego otrzymacie Państwo na podany adres e-mail wiadomość z potwierdzeniem utworzenia Konta i od tej pory można z niego korzystać.
 9. Dane mogą być edytowane i poprawiane, poprzez edycję zakładki „Moje konto”. Można także uzupełnić swoje Dane w Koncie w szczególności o następujące dane:
  1. adres,
  2. numer telefonu,
  3. data urodzenia,
  4. w przypadku Klientów będących przedsiębiorcami: nazwa firmy, adres siedziby firmy, NIP.

§4

Płatności

 1. Płatności mogą być dokonywane przed realizacją Zamówienia (płatność z góry) lub przy jego odbiorze (płatność za pobraniem), w zależności od wybranej przez Państwa metody płatności,
 2. W zakresie Płatności z góry (przed realizacją Zamówienia) Sprzedawca akceptuje następujące metody Płatności:
  1. płatność kartą płatniczą (debetową) lub kredytową za pośrednictwem zewnętrznego operatora płatniczego,
  2. płatność przelewem elektronicznym za pośrednictwem zewnętrznego operatora płatniczego,
  3. przelew na rachunek firmowy (po uprzednim kontakcie z Działem Customer Service).
 3. W przypadku wyboru Płatności w trybie, o którym mowa w ust. 2 pkt a)-b) powyżej, Klient zostaje automatycznie przekierowany do zewnętrznego serwisu płatności elektronicznych i postępuje zgodnie ze wskazówkami tam zawartymi. Dokonanie płatności przy użyciu zewnętrznego operatora PayU wymaga dokonania rejestracji w tym serwisie płatniczym.
 4. Dniem dokonania Płatności jest dzień zaksięgowania należności na rachunku bankowym AlmiDecor bądź otrzymania potwierdzenia zaakceptowanej płatności od zewnętrznego operatora płatniczego.
 5. Płatności za pobraniem (przy odbiorze Zamówienia od firmy kurierskiej UPS) mogą być dokonywane poprzez płatność gotówką dla kuriera dla Zamówień realizowanych przez firmę kurierską UPS.
 6. AlmiDecor automatycznie wystawia Fakturę VAT dla klientów którzy podają numer NIP przy składaniu zamówienia.
 7. AlmiDecor akceptuje metody płatności wskazane powyżej. Informacja akceptowanych o metodach płatności znajduje się także na stronie głównej Sklepu.
 8. AlmiDecor nie pobiera dodatkowych płatności za wybraną przez Ciebie formę płatności ponad koszty ponoszone w tym zakresie przez AlmiDecor.

§5

Dostawa

 1. Towar zakupiony w sklepie almidecor.com dostarczany jest na adres wskazany w Zamówieniu.
 2. Dostawa zamówionych Towarów realizowana jest na terenie Unii Europejskiej.
 3. W AlmiDecor proponujemy następujące opcje dostawy:
  1. Dostawa Standard:
   • Dostawa Standard obejmuje wysyłkę towarów na adres wskazany przez Klienta bez opcji dodatkowego rozpakowania i montażu.
   • Dostawa Standard jest całkowicie DARMOWA.
   • Dostawa Standard realizowana jest na terenie całej Polski oraz krajów Unii Europejskiej.
   • Dostawa Standard (przesyłka kurierska) na terenie Polski realizowana jest w przypadku płatności zarówno z góry (przed realizacją Zamówienia), jak i za pobraniem (przy odbiorze Zamówienia),
   • Dostawa Standard (przesyłka gabarytowa) na terenie Polski realizowana jest tylko w przypadku płatności z góry (przed realizacją Zamówienia), brak możliwości zapłaty przy odbiorze Zamówienia,
   • Dostawa Standard (przesyłka kurierska lub przesyłka gabarytowa) w pozostałych krajach Unii Europejskiej realizowana jest tylko w przypadku płatności z góry (przed realizacją Zamówienia), brak możliwości zapłaty przy odbiorze Zamówienia.
  2. Dostawa Premium:
   • Dostawa Premium obejmuje wysyłkę towarów wielkogabarytowych na adres wskazany przez Klienta, wypakowanie towaru oraz jego montaż.
   • Koszt dostawy Premium wynosi 300 zł.
   • Dostawa Premium realizowana jest tylko w przypadku towarów wielkogabarytowych.
   • Dostawa Premium na terenie Polski realizowana jest tylko w przypadku płatności z góry (przed realizacją Zamówienia), brak możliwości zapłaty przy odbiorze Zamówienia.
 4. Zamówiony Towar wysyłany jest w terminie podanym w procesie składania Zamówienia. Oraz na stronie sklepu w Koszyku zamówienia. Towar wysyłany jest po zaksięgowaniu wpłaty na naszym koncie lub po otrzymaniu potwierdzenia wpłaty od naszego partnera rozliczeniowego.
 5. W przypadku Towarów, którymi dysponujemy na bieżąco, mających status "WYSYŁKA 48 H", czas doręczenia Towarów nie powinien być dłuższy niż 2 dni robocze liczone od dnia wysyłki.
 6. Szczegóły dotyczące realizacji dostawy Towarów otrzymują Państwo w procesie składania Zamówienia w Koszyku, przy wybranym Towarze, a także w karcie „Podsumowanie Zamówienia”.
 7. Podczas odbioru zamówienia prosimy o dokładne sprawdzenie czy Towar nie posiada żadnych uszkodzeń mechanicznych powstałych podczas transportu. Przy odbiorze paczki, przed podpisaniem listu przewozowego, prosimy otworzyć paczkę, a następnie bardzo dokładnie sprawdzić, czy zamówiony Towar nie jest uszkodzony. W przypadku stwierdzenia uszkodzeń mechanicznych, powstałych w transporcie, należy odmówić przyjęcia paczki oraz spisać z kurierem protokół szkody. O zaistniałym problemie prosimy poinformować obsługę sklepu mailowo ([email protected]) lub telefonicznie (71 726 56 96).
 8. WAŻNE! W przypadku nie dokonania pełnej płatności za Zamówienie w terminie do 14 dni od dnia złożenia Zamówienia, Sprzedawca ma prawo do odstąpienia od Umowy. Informację o odstąpieniu od umowy poprzedzona jest mailowym przypomnieniem do uiszczenia opłaty za Zamówienie pod rygorem anulowania Zamówienia.

§6

Odstąpienie od Umowy

 1. Jeżeli zawierają Państwo Umowę jako Konsumenci, przysługuje Państwu prawo do odstąpienia od zawartej Umowy bez podania przyczyny, na zasadach wskazanych poniżej.
 2. Termin do odstąpienia od Umowy wygasa po upływie 60 dni od dnia, w którym weszli Państwo w posiadanie Towarów lub w którym osoba trzecia inna niż przewoźnik i wskazana przez Państwa weszła w posiadanie Towarów.
 3. Aby skorzystać z prawa odstąpienia od Umowy, muszą Państwo poinformować nas o swojej decyzji o odstąpieniu od Umowy w drodze jednoznacznego oświadczenia (na przykład pismo wysłane pocztą, faksem lub pocztą elektroniczną), przesłanego na adres: AlmiDecor.com Sp. z o.o., ul. Północna 15-19, 54-105 Wrocław.
 4. Mogą Państwo skorzystać z wzoru formularza odstąpienia od Umowy, który zostanie Państwu dostarczony wraz z Towarem, jednak nie jest to obowiązkowe. Mogą Państwo również wypełnić i przesłać skanem formularz odstąpienia od Umowy lub jakiekolwiek inne jednoznaczne oświadczenie pocztą elektroniczną, na następujący adres e-mail: [email protected]. Jeżeli skorzystają Państwo z tej możliwości, prześlemy Państwu niezwłocznie potwierdzenie otrzymania informacji o odstąpieniu od umowy na trwałym nośniku (na przykład pocztą elektroniczną).
 5. Aby zachować termin do odstąpienia od umowy, wystarczy, aby wysłali Państwo informację dotyczącą wykonania przysługującego Państwu prawa odstąpienia od umowy przed upływem terminu do odstąpienia od umowy.
 6. Proszę odesłać nam Towary, co do których następuje odstąpienie od Umowy na następujący adres pocztowy: AL. Marszałka Józefa Piłsudskiego 70, 18-400 Łomża niezwłocznie, a w każdym razie nie później niż 14 dni od dnia, w którym poinformowali nas Państwo o odstąpieniu od niniejszej umowy. Termin jest zachowany, jeżeli odeślą Państwo Towar przed upływem terminu 14 dni.
 7. W przypadku odstąpienia od Umowy, AlmiDecor zwraca Państwu koszt towaru oraz koszty dostarczenia rzeczy zgodnie z najtańszym sposobem dostarczenia rzeczy oferowanym przez Sprzedawcę w terminie 14 dni od dnia, w którym zostaliśmy poinformowani o Państwa decyzji o wykonaniu prawa odstąpienia od Umowy. W przypadku, gdy Klient zdecyduje się na droższą z oferowanych opcji dostawy, AlmiDecor jest zobowiązane do zwrotu jedynie kosztów odpowiadających najtańszej opcji dostawy.
 8. Zwrot kosztów związanych z odstąpieniem od Umowy przez Klienta dokonywany jest przy użyciu takich samych sposobów płatności, jakie zostały użyte w pierwotnej transakcji, chyba że wyraźnie zgodziliście się Państwo na inne rozwiązanie; w każdym przypadku nie poniosą Państwo żadnych opłat w związku z tym zwrotem. W PRZYPADKU PŁATNOŚCI ZA POBRANIEM (PRZY ODBIORZE) ZWROT NASTĘPUJE NA NUMER KONTA WSKAZANY PRZEZ KLIENTA. Możemy wstrzymać się ze zwrotem płatności do czasu otrzymania Towarów lub do czasu dostarczenia nam dowodu ich odesłania, w zależności od tego, które zdarzenie nastąpi wcześniej.
 9. Prawo do odstąpienia wskazane powyżej w niniejszym § 7 nie przysługuje Państwu, jeżeli dany Towar wyprodukowany zgodnie z Państwa specyfikacją lub dostosowany do Państwa zindywidualizowanych potrzeb (np. przeróbka mebli zgodnie z Państwa życzeniem).
 10. Klient ponosi odpowiedzialność za zmniejszenie wartości rzeczy będące wynikiem korzystania z towaru w sposób wykraczający poza konieczny do stwierdzenia charakteru, cech i funkcjonowania rzeczy.

§7

Postępowanie reklamacyjne

 1. AlmiDecor odpowiada w ramach rękojmi w razie dostarczenia Towaru posiadającego wady fizyczne lub prawne na podstawie art. 556 i następnych Kodeksu cywilnego.
 2. W celu złożenia reklamacji, należy wypełnić formularz reklamacyjny stanowiący załącznik nr 2 do niniejszego Regulaminu, a także przesłany do Państwa razem z dostarczanym zamówieniem.
 3. Zgłoszenie reklamacji może odbyć się poprzez wypełnienie formularza reklamacyjnego i dostarczenie go wraz z reklamowanym Towarem i dopiskiem „Reklamacja Zamówienia” na adres AlmiDecor: AL. Marszałka Józefa Piłsudskiego 70, 18-400 Łomża.
 4. Zwracany Towar powinien zostać należycie zabezpieczony na czas transportu oraz powinien zostać do niego dołączony dowód zakupu (np. paragon, faktura VAT, wyciąg z rachunku bankowego konta Klienta potwierdzający dokonanie zakupu reklamowanego Towaru).
 5. AlmiDecor rozpatruje reklamacje w terminie 14 (czternastu) dni od ich otrzymania. Nieustosunkowanie się przez AlmiDecor do złożonej reklamacji w w/w terminie jest równoznaczne z jej uwzględnieniem.
 6. W przypadku nieuwzględnienia reklamacji, AlmiDecor poinformuje o Państwa tym fakcie oraz odeśle Towar Klientowi wraz z pisemnym uzasadnieniem odmownej decyzji co do reklamacji.
 7. Jeżeli Towar ma wady, przysługują Państwu następujące uprawnienia na podstawie art. 556 oraz art. 561 Kodeksu cywilnego:
  1. złożenie oświadczenia o odstąpieniu od Umowy lub obniżeniu ceny Towaru, chyba że Sprzedawca niezwłocznie i bez nadmiernych niedogodności dla Kupującego wymieni Towar na wolny od wad albo wadę usunie, albo
  2. żądanie wymiany Towary na wolny od wad albo usunięcia wady.
 8. Kupujący, który wykonuje uprawnienia z tytułu rękojmi w zakresie odstąpienia od Umowy albo żądania wymiany Towaru na wolny od wad, zobowiązany jest dostarczyć Towar na koszt Sprzedawcy na adres wskazany w pkt 3 powyżej.

§8

Postanowienia szczególne związane ze świadczeniem przez AlmiDecor usług drogą elektroniczną

 1. W zakresie usług świadczonych drogą elektroniczną przez AlmiDecor, Regulamin stanowi regulamin świadczenia usług drogą elektroniczną w rozumieniu odpowiednich przepisów prawa.
 2. Regulamin może być bez jakichkolwiek ograniczeń pobierany ze strony almidecor.com jako plik w formacie pdf, zapisywany na nośnikach pamięci oraz wydrukowany w dowolnej ilości egzemplarzy.
 3. >Rodzaje i zakres usług świadczonych drogą elektroniczną przez Sklep są następujące:
  1. Zawieranie umów sprzedaży on-line – w zakresie Towarów sprzedawanych w Sklepie,
  2. Możliwość śledzenia statusu zamówienia,
  3. Możliwość dodawania opinii i komentarzy,
  4. Wysyłka newslettera – w razie wyrażenia przez Klienta zgody na otrzymywanie informacji handlowej.
 4. Warunki świadczenia usług drogą elektroniczną, a w szczególności wymagania techniczne niezbędne do współpracy z systemem teleinformatycznym, którym posługuje się Sklep są następujące
  1. połączenie z siecią Internet (o przepustowości minimalnej nie niższej niż 1 Mbits/ 512 kbits, adres stały, publiczny),
  2. przeglądarka internetowa umożliwiająca wyświetlanie na ekranie komputera dokumentów hipertekstowych (HTML), typu Firefox, Internet Explorer lub podobna,
  3. posiadanie konta poczty elektronicznej.
 5. Zakazane jest dostarczanie przez Klientów Sklepu treści o charakterze bezprawnym.
 6. Warunki rozwiązywania umów o świadczenie usług drogą elektroniczną określają bezwzględnie obowiązujące przepisy prawa.
 7. Tryb postępowania reklamacyjnego dotyczącego usług świadczonych drogą elektroniczną jest następujący:
  1. W zakresie wykonania Umów sprzedaży warunki składania reklamacji określa par. 8 Regulamin,
  2. W zakresie nie dotyczącym wykonania umów sprzedaży usługobiorcy mają prawo składać reklamacje w sprawach dotyczących usług świadczonych drogą elektroniczną przez AlmiDecor w sposób opisany poniżej,
  3. Reklamacja może zostać wysłana pocztą elektroniczną na adres: [email protected] lub wniesiona pisemnie na adres: AlmiDecor.com Sp. z o.o., ul. Północna 15-19, 54-105 Wrocław,
  4. Reklamacja powinna zawierać oznaczenie usługobiorcy i wskazanie okoliczności uzasadniających jej złożenie,
  5. Dołożymy starań, aby reklamacje były rozpatrywane bez zbędnej zwłoki,
  6. uwzględnieniu lub odmowie uwzględnienia reklamacji Sklep zawiadomi usługobiorcę niezwłocznie po jej rozpatrzeniu.
 8. Informujemy, że korzystanie z usług świadczonych drogą elektroniczną za pośrednictwem sieci Internet wiąże się z ryzykiem m.in. w zakresie: (i) działania programów typu malware czyli oprogramowania, które jest w stanie, po uruchomieniu, zarazić pliki w sposób samopowielający, zazwyczaj nie będąc zauważonym przez użytkownika, (ii) obecności i działania robaków internetowych (worm), czyli szkodliwego oprogramowania zdolnego do samopowielania, (iii) możliwości zadziałania oprogramowania typu spyware, to jest oprogramowania szpiegującego działania użytkownika w Internecie, instalującego się bez jego wiedzy, zgody i kontroli. Sprzedawca dokłada starań, aby korzystanie ze Sklepu było bezpieczne i nie powodowało powyższych niedogodności dla Kupującego.
 9. Informujemy, że do systemu informatycznego, którym posługuje się usługobiorca, wprowadzane są następujące dane: Cookies, tj. krótkie pliki tekstowe, zawierające informacje, zapisywane w systemie informatycznym usługobiorcy (tj. na komputerze, z którego dokonano połączenia ze Sklepem Internetowym), możliwe do odczytania przez Sklep. Pliki te pozwalają na późniejszą identyfikację usługobiorcy w razie ponownego połączenia z komputera, na którym zostały zapisane. Cookies są wykorzystywane przez Sklep w następujących celach: dla ułatwienia usługobiorcy korzystania z zasobów Sklepu, w celu dostosowania wyglądu Sklepu do oczekiwań i potrzeb konkretnego usługobiorcy (tzw. personalizacja), w celu monitorowania ruchu na stronach Sklepu, w tym porównania częstotliwości korzystania z określonych zasobów przez usługobiorców. Usługobiorca ma prawo w każdym czasie wyłączyć obsługę cookies dokonując odpowiednich ustawień w przeglądarce internetowej, z której korzysta.

§9

Dane osobowe

 1. Administratorem Państwa Danych osobowych jest spółka AlmiDecor.com Sp. z o.o. z siedzibą przy ul. Północnej 15-19, 54-105 Wrocław, wpisana do Rejestru Przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS: 0000491579, posiadająca nr NIP: 8971796158, REGON: 022326196.
 2. Dane osobowe Klientów przetwarzane są wyłącznie w celu realizacji Umów. W tym celu dane mogą być powierzane do przetwarzania partnerom współpracującym z AlmiDecor przy realizacji Zamówień.
 3. W razie wyrażenia przez Państwo odrębnej zgody, AlmiDecor może przesyłać na podany przez Państwa adres e-mail w informację handlową dotyczącą Towarów w Sklepie.

§10

Postanowienia końcowe

 1. Niniejszy Regulamin jest dostępny pod adresem elektronicznym almidecor.com w wersji elektronicznej, umożliwiającej jego pozyskanie, odtwarzanie i utrwalanie za pomocą systemu teleinformatycznego, którym posługuje się Klient.
 2. Sprzedawca może zmienić Regulamin, o czym Klienci posiadający Konto zostaną powiadomieni w drodze korespondencji e-mail. Zmiany w Regulaminie nie maja wpływu na Zamówienia złożone przed dniem wejścia w życie zmian. W przypadku braku akceptacji zmian w Regulaminie, Klient uprawniony jest do wypowiedzenia umowy o świadczenie usług droga elektroniczną (utworzenie Konta) poprzez przesłanie właściwego oświadczenia na adres Sprzedawcy, także drogą korespondencji e-mail.
 3. Wszelkie spory wynikające z realizacji postanowień Umowy i Regulaminu strony będą starały się w pierwszej kolejności załatwiać drogą porozumienia. W razie jego braku spory podlegają rozstrzygnięciu przez sąd powszechny właściwy według przepisów prawa.
 4. W sprawach nieuregulowanych w niniejszym Regulaminie zastosowanie mają przepisy prawa polskiego, w szczególności Kodeksu cywilnego oraz Ustawy o prawach konsumenta.
 5. Kwestie ochrony danych osobowych Klientów zostały uregulowane w odrębnym dokumencie „Polityka Prywatności”.

Załączniki do pobrania: